Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost poslovanja SDH, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju 2016-2017

Zadnja sprememba:
30. 9. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

Revidirano obdobje:
2016 - 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3262-1/2017/8
Datum: 17. 1. 2018

Opombe:

Učinkovitost poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d. pri upravljanju kapitalskih naložb

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: SDH) pri upravljanju kapitalskih naložb v letih 2016 in 2017. Po mnenju računskega sodišča je bilo poslovanje SDH pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 delno učinkovito.


SDH je bil delno učinkovit pri spremljanju strategije in letnih načrtov upravljanja. Sprejel je številne notranje akte, s katerimi je sicer vzpostavil podlage za sistematično poročanje in učinkovito spremljanje poslovanja družb, ni pa v notranjih aktih uredil načina evidentiranja in arhiviranja dokumentov o upravljanju, ni uredil in vzpostavil registrov sklepov uprave SDH in nadzornega sveta SDH in ni uredil sodelovanja z drugimi deležniki (na primer z resornimi ministrstvi) pri pripravi letnih načrtov upravljanja. SDH je spremljal doseganje ciljev poslovanja družb in ciljev upravljanja ter ugotavljal odmike od načrtovanega poslovanja, pri čemer pa ni zagotovil ustrezne informacijske podpore ter enotnega, sistematičnega in preglednega načina evidentiranja in arhiviranja svojih aktivnosti in pridobljenih informacij, zaradi česar je deloval nepregledno in ni zagotavljal celovite sledljivosti pri upravljanju kapitalskih naložb.

SDH je bil delno učinkovit pri uresničevanju pravic delničarja oziroma družbenika na skupščinah družb. V notranjih aktih je vzpostavil podlage in notranje kontrole za odločanje o udeležbi na skupščinah ter za poročanje o svojih glasovalnih stališčih, ni pa v notranjih aktih določil obveznosti, naj se v predlogih za odločanje uprave SDH opredeli in dokumentira način določitve zneska za dividende družb. SDH se je redno udeleževal skupščin družb v upravljanju, javno objavljal izhodišča za glasovanje in poročila o udeležbi na skupščinah družb, pri sprejemanju glasovalnih stališč pa ni v vseh primerih ravnal kot določajo notranji akti in ni zagotovil popolne preglednosti in sledljivosti.

SDH je bil delno učinkovit pri izvajanju kandidacijskih postopkov za imenovanje članov nadzornih svetov družb. V notranjih aktih je vzpostavil podlage za izvajanje kandidacijskih postopkov, ki pa so bile pomanjkljive. SDH ni v vseh primerih zagotovil enakopravne obravnave kandidatov, objektivnosti, sledljivosti, preglednosti ter doslednosti pri upoštevanju zakonskih pogojev. Na podlagi predloga SDH sta bili v nadzorna sveta 2 javnih delniških družb izvoljeni predsednica in članica uprave SDH, čeprav kadrovska komisija pri njunem ocenjevanju ni proučila vseh zakonskih meril, ni izvedla nominacijskega postopka pregledno in skladno z notranjimi akti ter ni enakopravno obravnavala drugih kandidatov. Nadzorni svet SDH se je v okviru nadzorstvene funkcije nad delom uprave SDH seznanjal s pomanjkljivostmi v predpisih in notranjih aktih, kljub temu upravi ni predlagal sprememb notranjih aktov za večjo preglednost in odpravo pomanjkljivosti ter vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol.

SDH je bil delno učinkovit pri vzpostavitvi podlag za povračilo stroškov in pri obračunavanju stroškov upravljanja kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije, ker se v pogodbah z Ministrstvom za finance ni natančno dogovoril, kateri stroški predstavljajo upravičene stroške, obračunov stroškov ni pripravil na ustreznih podlagah in je med stroški upravljanja kapitalskih naložb prikazoval tudi druge stroške.

SDH je med izvajanjem revizije izvedel številne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja na področjih, ki so bila predmet revizije. Med drugim je dopolnil ali spremenil notranje akte, ki urejajo spremljanje in izvajanje strategije in letnih načrtov upravljanja, odločanje na skupščinah družb in kandidacijske postopke. Računsko sodišče je SDH podalo 10 priporočil za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino