1. Sklep o izvedbi revizije

Izvajanje revizije se prične z izdajo sklepa o izvedbi revizije. Ta je vročen vsem revidirancem. Po pravnomočnosti izdanega sklepa o izvedbi revizije se na naših spletnih straneh objavi tudi informacija o tem, da se je revizija pričela.

Trajanje izvajanja revizije je odvisno od mnogih faktorjev, med katerimi so: zahtevnost in tip revizije, število revidirancev, zahtevnost zbiranja revizijskih dokazov itn. Revizija se v tej fazi običajno nahaja nekaj mesecev, lahko tudi dlje.

2. Izdaja osnutka poročila

Po končanem zbiranju dokazov revizorji in revizorke računskega sodišča pripravijo osnutek revizijskega poročila, ki ga v soglasju s pristojnim namestnikom izda vrhovni državni revizor. Osnutek revizijskega poročila je vročen vsem revidirancem, hkrati pa se prične 30-dnevni rok, namenjen odpravi nesoglasij z revidiranci glede zapisov v osnutku poročila.

Osnutek revizijskega poročila je vročen le revidirancem in ni javen dokument.

3. Izdaja predloga poročila

Po zaključku razčiščevanja revizorji in revizorke, v skladu z morebitnimi utemeljenimi pripombami revidirancev, pripravijo predlog revizijskega poročila, ki ga v soglasju s pristojnim namestnikom izda vrhovni državni revizor.

Predlog revizijskega poročila je vročen le revidirancem in bivšim odgovornim osebam revidirancev iz revidiranega obdobja in ni javen dokument.

Trajanje te faze revizijskega procesa je odvisno od hitrosti vročanja vsem naslovnikom in od morebitnih ugovorov prejemnikov predloga revizijskega poročila, ki jih mora obravnavati in o njih odločiti senat računskega sodišča.

4. Izdaja revizijskega poročila

Po končanem odločanju o morebitnih ugovorih revizorji in revizorke pripravijo končno besedilo revizijskega poročila, ki ga obravnava še redakcijska komisija, nato se ga še dokončno oblikuje in pripravi za izdajo.

Revizijsko poročilo se vroči revidirancem in objavi na spletnih straneh računskega sodišča, ko ga podpiše predsednik računskega sodišča (oz. v njegovi odsotnosti prvi namestnik predsednika).

S tem je revizijski proces končan, razen če se od revidiranca oz. revidirancev v revizijskem poročilu zahteva odzivno poročilo.

5. Izdaja porevizijskega poročila

Kadar računsko sodišče zahteva odzivno poročilo, morajo revidiranci v njem natančno opisati, kako so ali še bodo popravili napake ter s tem izpolnili zahteve računskega sodišča. Odzivno poročilo morajo oddati najkasneje 90 dni po izdani reviziji.

Ali so nepravilnosti in nesmotrnosti revidiranca zadovoljivo odpravljene, računsko sodišče zapiše v porevizijskem poročilu.

6. Revizija je zaključena

Po izdaji revizijskega oziroma porevizijskega poročila, če je bilo to zahtevano, je revizija zaključena in objavljena na spletni strani.