Skoči do osrednje vsebine

O nas

Računsko sodišče Republike Slovenije

Računsko sodišče je neodvisen državni organ, ki nadzira porabo javnega denarja. Preverja vse ostale javne institucije, ki prejemajo javni denar, in vse tiste, ki prejemajo evropska sredstva v Sloveniji. Računskega sodišča ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti, ne v zakonodajno, ne v izvršilno in tudi ne v sodno.

Po Ustavi Republike Slovenije je Računsko sodišče Republike Slovenije najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Ustava tudi določa, da je računsko sodišče pri svojem delu neodvisnoZakon o računskem sodišču pa dodaja, da aktov, s katerimi izvršuje svojo revizijsko pristojnost, ni dopustno izpodbijati pred sodišči niti pred drugimi državnimi organi.

Računsko sodišče izvaja svoje pristojnosti povsem samostojno. To pomeni, da mu noben organ, institucija ali drugi subjekti ne morejo nalagati dela ali mu dajati navodil za njegovo izvajanje, niti kakšno revizijo naj izvede, niti kaj naj revidira, razen zakonsko določenih revizij. 

V skladu z zakonom o računskem sodišču lahko poslanci in delovna telesa državnega zbora, vlada, ministrstva in organi lokalne skupnosti predlagajo, da opravi revizijo; med temi predlogi mora računsko sodišče izbrati za letni program dela najmanj pet predlogov iz državnega zbora, od tega najmanj dva predloga opozicijskih poslancev in najmanj dva predloga delovnih teles državnega zbora. Hkrati lahko računsko sodišče po lastni presoji upošteva pobude posameznikov in civilnodružbenih subjektov. 

Računsko sodišče za kritje stroškov svojega delovanja predlaga finančni načrt državnemu zboru, ki mu odobri potrebna sredstva za delo. Je samostojni proračunski uporabnik, ki so mu zagotovljena sredstva v posebnem delu proračuna, porabljati pa jih mora v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna.

Računsko sodišče vodi predsednik, ki ga vsakih 9 let izvoli državni zbor, prav tako tudi oba njegova namestnika. Predsednik računskega sodišča zastopa in predstavlja računsko sodišče, je generalni državni revizor in predstojnik institucije. Namestnika predsednika računskega sodišča opravljata naloge generalnega državnega revizorja na podlagi pooblastila predsednika računskega sodišča.

Računsko sodišče vsako leto državnemu zboru posreduje poročilo o delu za preteklo leto.