Skoči do osrednje vsebine

Kontaktna oseba za odnose z javnostmi

Boštjan Novak

svetovalec v kabinetu predsednice

  

 

 

Video vsebine

Informacije za medije

Z veseljem vam bomo pomagali do odgovorov na vaša vprašanja, ki se nanašajo na delovno področje računskega sodišča.

Z različnimi oblikami dela, kot so sprotno odgovarjanje na pisna in ustna novinarska vprašanja, priprava aktualnih zapisov o dogodkih, pregled statusov revizij v teku, arhiv objavljenih revizijskih poročil, objava pomembnih dokumentov in dodatnih projektov ter odgovori na pogosta vprašanja, želimo ustvariti čim boljše pogoje za delo novinarjev in urednikov, ki spremljate delo računskega sodišča.

Za lažje razumevanje naše sestave in dela si poglejte delovna področja računskega sodišča z opisi pristojnosti in nalog posameznih oddelkov.

  Javnost dela

  Javnost dela zagotavljamo:

  • s poročilom o delu, ki ga računsko sodišče vsako leto predloži državnemu zboru; 
  • z objavljanjem revizijskih in porevizijskih poročil in posameznih faz revizijskih postopkov
  • z objavljanjem pomembnejših mnenj o vprašanjih iz svoje pristojnosti;
  • z dajanjem pravočasnih, točnih informacij in obvestil z delovnih področij računskega sodišča; 
  • z novinarskimi konferencami in izjavami za javnost; 
  • z napovedniki dogodkov in dejavnosti (na domačem in mednarodnem prizorišču); 
  • z objavljanjem vsebin na spletnem mestu, družbenih omrežjih in s publicistično dejavnostjo. 

  Kako nam lahko državljani pomagate pri našem delu?

  Računsko sodišče pri določanju letnega programa dela upošteva tudi pobude fizičnih oseb in anonimne pobude. Več o pobudah za revizijo >

  Informacije, pojasnila in druge podatke daje predsednik računskega sodišča, njegova namestnika ter vrhovni državni revizorji, po posebnem pooblastilu predsednika pa lahko tudi drugi uslužbenci računskega sodišča. 

  Računsko sodišče zagotavlja javnost dela v skladu z Zakonom o računskem sodišču, Poslovnikom računskega sodišča, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.