Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Priprava proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Komen za leto 2016

Zadnja sprememba:
26. 3. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna občine za leto 2016

Revidirano obdobje:
od začetka dejanj, ki so povezana s pripravo proračuna za leto 2016, do 30. 6. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-5/2017/2
Datum: 12. 1. 2017

Opombe:

Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti poslovanja Občine Komen v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Deli vsebino

Pravilnost poslovanja Občine Komen v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Komen v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016, in ji izreklo mnenje s pridržkom.

Obrazložitve finančnega načrta niso popolne, prav tako ni popolno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2016 v delu, ki se nanaša na načrtovana oziroma realizirana sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, nujno zdravstveno varstvo, knjižničarstvo in založništvo ter predšolsko vzgojo. Poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016 ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, ki je sestavni del poslovnega poročila za leto 2016, ne vsebujeta vseh predpisanih sestavin.

Splošni in posebni del proračuna za leto 2016 ter obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2016 ne vsebujejo vseh predpisanih sestavin, zaključni račun proračuna za leto 2016 ne vsebuje načrta razvojnih programov s podatki o načrtovanih vrednostih posameznih projektov za leto 2016, njihovih spremembah med letom ter o njihovi realizaciji v letu 2016, proračun in zaključni račun proračuna za leto 2016 pa nista pripravljena tudi po funkcionalni klasifikaciji.

Pri pripravi načrta razvojnih programov za obdobje od leta 2016 do leta 2019 občina ni upoštevala meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti, saj teh meril in načina njihove uporabe nima predpisanih, v načrt razvojnih programov je vključila tudi projekte z ocenjeno vrednostjo 0 evrov ter projekte, pri katerih sredstva v letu 2016 oziroma kasneje niso načrtovana, za en projekt je dokument identifikacije investicijskega projekta izdelala oziroma pridobila šele po tem, ko je bil projekt že vključen v načrt razvojnih programov, deset projektov pa je uvrstila v načrt razvojnih programov, ne da bi zanje izdelala dokumente identifikacije investicijskega projekta.

Župan je predlog proračuna za leto 2016 in poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju 2016 prepozno predložil občinskemu svetu, skupaj s predlogom zaključnega računa proračuna za leto 2016 pa ni predložil občinskemu svetu poročila o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem.

Izplačala je več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na proračunski postavki, za vse neposredne uporabnike ni določila obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, ter ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, prav tako ni izvajala celovitega nadzora nad poslovanjem javnega zavoda.

Računsko sodišče je od Občine Komen zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino

Pravilnost poslovanja občin v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja šestih občin v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016:


Namen zbirnega poročila je povzeti ključne aktivnosti občin v postopku priprave in sprejema proračuna ter v postopku priprave in sprejema zaključnega računa proračuna predstaviti nekatera ravnanja občin, ki niso bila v skladu s predpisi, vendar smo jih ugotovili v vseh oziroma v večini revidiranih občin, ter opozoriti tako na pomanjkljivosti oziroma nedoslednost zakonodaje, ki ureja pripravo proračunskih dokumentov, kot tudi na tveganja pri pripravi proračunskih dokumentov, zaznana v revizijah. Namen zbirnega poročila je tudi podati priporočila drugim občinam in MF za izboljšanje postopkov priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter vsebine proračunskih dokumentov, predvsem z vidika njihove transparentnosti.

Deli vsebino