Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022

Zadnja sprememba:
17. 5. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2020 do 30. 6. 2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3265-1/2022/4
Datum: 31. 3. 2022

Opombe:

Učinkovitost poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ŠOUL) pri zastopanju interesov in pravic študentov v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 in ocenilo, da je bila ŠOUL pri tem neučinkovita.

 

ŠOUL ni imela sprejetega dolgoročnega strateškega dokumenta, v katerem bi opredelila cilje in učinke svojega delovanja ter podala vizijo svojega razvoja, letno načrtovanje pa je bilo v pretežnem delu poslovanja izvedeno na način, ki ne omogoča primerjave načrtovanega z doseženim ter posledično ocene uspešnosti delovanja.

ŠOUL je 0,5 mio EUR v letu 2020 in 0,7 mio EUR v letu 2021 namenila za projekte, vendar teh ni niti načrtovala, ni o njih poročala in jih ni dokumentirala na način, da bi bilo mogoče potrditi, da so bila sredstva za projekte porabljena namensko in transparentno. Posamezni projekti so bili financirani tudi s prispevkom študentov, pri čemer ni bilo mogoče ugotoviti, komu so študenti plačali prispevek za izvedbo aktivnosti (ŠOUL ali drugim osebam). Poleg tega vsi projekti niso bili objavljeni na način, ki bi omogočal seznanitev vseh zainteresiranih študentov z aktivnostmi in s tem enakopraven dostop do vseh aktivnosti, nekateri projekti pa so bili že v izhodišču namenjeni le vnaprej znanemu omejenemu krogu oseb.

ŠOUL je 1,2 mio EUR v letu 2020 in 1,1 mio EUR v letu 2021 oziroma tretjino vseh sredstev namenila pravnim osebam, ki jih je (so)ustanovila in nanje prenesla izvajanje dela svojih dejavnosti. Zaradi nepreglednega načrtovanja sredstev, ki jih ŠOUL namenja tem subjektom, ter odsotnosti nadzora ŠOUL nad njihovim poslovanjem (ŠOUL ni dajala usmeritev ali navodil za načrtovanje izvajanja dejavnosti članov družine ŠOUL, ni spremljala izvrševanja finančnih načrtov teh pravnih oseb, ni izvajala kontrol in nadzora nad njihovim poslovanjem, ni imela vpliva na njihovo poslovanje prek svojih predstavnikov v organih upravljanja teh pravnih oseb) računsko sodišče ni moglo pridobiti zagotovil, da so bila sredstva izplačana tem pravnim osebam porabljena učinkovito, namensko in gospodarno.

ŠOUL je 1,4 mio EUR v letu 2020 in 1,5 mio EUR v letu 2021 porabila za svoje delovanje. Pri porabi teh sredstev ni vedno ravnala v skladu s pravnimi podlagami, ki jo zavezujejo pri poslovanju. Kršitve predpisov je računsko sodišče ugotovilo predvsem na področju javnega naročanja.

ŠOUL je pripravljala 3 različna letna poročila z različnimi vsebinami, pri čemer so se skupni zneski letnih prihodkov in odhodkov med poročili razlikovali, zato tovrstnih informacij ni mogoče oceniti kot zanesljive. Transparentnost poročanja je bila okrnjena tudi, ker ŠOUL poročanja ni prilagodila zahtevam Zakona o skupnosti študentov, saj bi morala letna poročila pripravljati v skladu s pravili, ki veljajo za pravne osebe javnega prava, in ne v skladu s pravili, ki veljajo za pravne osebe zasebnega prava.

Računsko sodišče je od ŠOUL zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati odpravo nesmotrnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino