Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Smotrnost poslovanja Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji

Zadnja sprememba:
18. 12. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti izvajanja nabav v letih 2014 do 2017

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 321-7/2017/12
Datum: 7. 12. 2017

Opombe:

Učinkovitost izvajanja nabav v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo poslovanje družbe Dars pri izvajanju nabav v obdobju od leta 2014 do leta 2017 učinkovito v omejenem obsegu.

 

 

Družba Dars v internem aktu ni sistematično uredila politike nabav družbe ter procesov letnega načrtovanja nabav na vseh ravneh in v vseh organizacijskih enotah družbe, saj ni natančno določila postopka ugotavljanja potreb ter načrtovanja nabavnih postopkov za zadovoljitev teh potreb. V internih aktih tudi ni uredila spremljanja in poročanja o pogodbenih razmerjih, pri katerih izvajalec ni izpolnil pogodbenih obveznosti, zaradi česar so bili izpolnjeni pogoji za unovčitev finančnega zavarovanja.

Družba Dars ni unovčila bančnih garancij za dobro izvedbo del v primerih, ko glavni izvajalci niso plačali svojim podizvajalcem za že izvedena dela. Čeprav je poplačala glavne izvajalce investicij, je morala na podlagi sodb in izvensodnih poravnav v obdobju od leta 2014 do leta 2017 podizvajalcem plačati odškodnino v znesku 8.109.819 evrov. Družba Dars je imela na dan 31. 12. 2017 še 30 odprtih zahtevkov podizvajalcev za plačilo zapadlih terjatev iz podizvajalskih pogodb z glavnimi izvajalci v stečaju v skupnem znesku 13.464.666 evrov.

Družba Dars nabav blaga ter oddaje storitev in gradenj ni v vseh primerih izvedla ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju oziroma javno naročilo ni bilo izvedeno v skladu s pogodbenimi določili. Družba Dars ni vzpostavila informacijskega sistema, ki bi zagotavljal celovito podporo javnemu naročanju. Za nakup, vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema je plačala 36.837 evrov brez DDV, ki pa zaradi specifičnosti procesa javnega naročanja v družbi zanjo ni primeren in ga ne uporablja.

S sklenitvijo aneksa k pogodbi za dobavo posipnih materialov je podaljšala veljavnost pogodbenega razmerja brez izvedbe kateregakoli postopka oddaje javnega naročila. Realizacija na podlagi aneksa je v letu 2013 znašala 400.000 evrov brez DDV ter 502.000 evrov brez DDV v letu 2014.

V postopku oddaje javnega naročila za izvedbo sistema za varnostni pregled tovornih vozil je oseba, ki je sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije, zaposlena pri ponudniku, ki je bil izbran za izvedbo javnega naročila.

Izbrani ponudnik je družbi Dars izdal račun za opravljene storitve po pogodbi za dobavo in vzdrževanje cestno-vremenskih postaj v znesku 168.500 evrov brez DDV, pri tem so bile storitve zaračunane po višjih vrednostih, kot pa so bile določene v veljavnem ceniku iz ponudbenega predračuna.

Med izvedbo del za izgradnjo protihrupnih ograj na avtocestnem odseku Dramlje–Arja vas so bile ugotovljene pomanjkljivosti glede zahtevane zvočne izolirnosti protihrupne ograje. Družba Dars je na podlagi sklenjene pogodbe izvajalcem del izplačala skupaj 16.769.562 evrov brez DDV.

Pri sanaciji barvnega premaza v predoru Markovec so bili postopki in obseg del, ki jih je bilo treba izvesti določeni šele v izvedbeni fazi javnega naročila za izvedbo sanacije barvnega premaza, vrednost dodatnih stroškov je znašala 573.005 evrov brez DDV, kar je 68,5 odstotka prvotne pogodbene vrednosti.

Pri izvedbi obnove pisarniških prostorov v poslovni stavbi v Celju je družba Dars z izvajalcem del sklenila aneks k pogodbi v vrednosti 95.556 evrov brez DDV, ker v fazi načrtovanja investicije ni zagotovila, da bi bil predmet javnega naročila enoznačno določen in bi zajemal vsa dela, kar ne predstavlja dobre poslovne prakse.  

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti družbi Dars naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov ter podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino