Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Smotrnost poslovanja družb v skupini Slovenske železnice

Zadnja sprememba:
1. 3. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja družb v skupini Slovenske železnice.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3262-1/2015/4
Datum: 26. 3. 2015

Opombe:

Učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: družba Slovenske železnice) na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice, v letih 2013 in 2014. Računsko sodišče meni, da poslovanje družbe Slovenske železnice na navedenem področju ni bilo učinkovito. 

Računsko sodišče je ugotovilo, da družba Slovenske železnice ni v celoti zagotovila pogojev za obvladovanje poslovanja vseh odvisnih družb v skupini Slovenske železnice, saj je sklenila pogodbe o obvladovanju le s sedmimi od devetih odvisnih družb v skupini Slovenske železnice, čeprav je bila takšna koncernska ureditev družb v skupini Slovenske železnice določena v takrat veljavnem Aktu o ustanovitvi družbe Slovenske železnice. 


Družba Slovenske železnice načrtovanega medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice finančno in vsebinsko ni opredelila na način, ki bi omogočal sprotni nadzor nad medsebojnim poslovanjem družb v skupini. Družba Slovenske železnice ni načrtovala ciljev poslovanja v obliki temeljnih kazalnikov poslovanja, zato ni mogoče oceniti ali so bili z realiziranimi vrednostmi medsebojnih poslov družb v skupini Slovenske železnice doseženi cilji poslovanja družbe Slovenske železnice. Poslovnih načrtov skupine Slovenske železnice ni pravočasno odobril nadzorni svet. 

Družba Slovenske železnice ni zagotovila izvajanja določb predpisov o javnem naročanju pri poslih, ki so jih z ostalimi družbami v skupini Slovenske železnice sklepale družba Slovenke železnice in odvisni družbi, ki izvajata obvezno gospodarsko javno službo, v skupni vrednosti poslov 36,8 milijonov evrov. Prav tako ni preprečila navideznih oddaj »notranjih naročil« med odvisnimi družbami v skupini Slovenske železnice, v skupni vrednosti poslov 5 milijonov evrov. Izvedba določenih medsebojnih poslov družb v skupini Slovenske železnice ni bila dogovorjena v pisni obliki, ali pa je bila pisna oblika zagotovljena po tem, ko je obligacijsko razmerje že nastalo. Družba Slovenske železnice ni vzpostavila ustreznega sistema notranjih kontrol na področju izvajanja medsebojnih poslov z odvisnimi družbami v skupini Slovenske železnice, kar se je odražalo v pomanjkljivostih pri delovanju notranjih kontrol, v nepravilnostih in v nesmotrnostih pri poslovanju družbe Slovenske železnice. Prav tako ni razpolagala z dokumentacijo, ki bi dokazovala dejansko izvedbo podpornih storitev odvisnim družbam v skupini Slovenske železnice. Upravljala je s počitniškimi enotami v skupini Slovenske železnice, čeprav ta dejavnost ni povezana z opravljanjem temeljnih dejavnosti. Počitniške enote ni oddajala po tržnih pogojih. Družba Slovenske železnice je poravnavala različne obveznosti, ni pa razpolagala z dokumentacijo o dejanski izvedbi storitev. Na podlagi notranjega pravilnika so bile do različnih ugodnosti pri nakupu železniških vozovnic upravičene različne skupine ljudi, ki so lahko koristile dodatne ugodnosti pri nakupu železniških vozovnic, čeprav za to ni obstajala podlaga v zakonu ali na njegovi podlagi sprejetem predpisu. Družba Slovenske železnice ni sprejela usmeritev za oblikovanje transfernih cen v skupini Slovenske železnice in ni preprečila prenašanja sredstev od družb v skupini Slovenske železnice, ki opravljajo obvezno gospodarsko javno službo na tržni del dejavnosti teh družb in na druge družbe v skupini Slovenske železnice. Način evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi z medsebojnimi transakcijami, v poslovnih knjigah družb v skupini Slovenske železnice ni bil transparenten.

Družba Slovenske železnice ni vzpostavila in izvajala kontrol nad izpolnjevanjem izdanih navodil za vodenje poslov odvisnim družbam v skupini Slovenske železnice in ni vzpostavila in izvajala notranjih kontrol v zvezi s poročanjem odvisnih družb v skupini Slovenske železnice o poslovanju in razmerjih v skupini Slovenske železnice. Poslovodstvo družbe Slovenske železnice ni zagotovilo, da bi notranja revizija, ki je bila organizirana v družbi Slovenske železnice, izvajala revizije nad poslovanjem skupine Slovenske železnice na področjih, ki so najbolj tvegana.

Računsko sodišče je družbi Slovenske železnice naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov in podalo priporočila za učinkovitejše poslovanje družbe Slovenske železnice na področju medsebojnega poslovanja skupine Slovenske železnice.

Deli vsebino