Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost izplačevanja dodatkov zaradi epidemije bolezni covid-19 v Psihiatrični bolnišnici Begunje v letu 2021

Zadnja sprememba:
27. 12. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti izplačevanja dodatkov zaradi epidemije bolezni covid-19 v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 322-2/2022/9
Datum: 3. 5. 2022

Opombe:

Izplačevanje dodatkov zaradi epidemije covida-19 v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2021

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v letu 2021 v 6 javnih zdravstvenih zavodih.

Psihiatrični bolnišnici Begunje je izreklo mnenje s pridržkom, Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenija – Soča, Zdravstvenemu domu Trbovlje, Zdravstvenemu domu Idrija in Psihiatrični bolnišnici Vojnik pa pozitivno mnenje, saj pri izplačilih dodatkov niso bile ugotovljene pomembne nepravilnosti.

Revidirani javni zavodi so imeli različen pristop pri določitvi pogojev za priznanje dodatkov, saj je bila zaradi ohlapnih določb predpisov pristojnost za določitev teh pogojev in s tem višine dodatkov prenesena na predstojnike javnih zdravstvenih zavodov. Javni uslužbenci na primerljivih delovnih mestih so zato v različnih javnih zdravstvenih zavodih prejemali dodatke v različnem obsegu, kar je prikazano v izdanem zbirnem poročilu prečne revizije.

Deli vsebino

Izplačevanje dodatkov zaradi epidemije covida-19 v Psihiatrični bolnišnici Begunje

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 v letu 2021 v 6 javnih zdravstvenih zavodih, in sicer v Psihiatrični bolnišnici Begunje (v nadaljevanju: bolnišnica), Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, Zdravstvenem domu Trbovlje, Zdravstvenem domu Idrija in Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja bolnišnice v delu, ki se nanaša na določanje in obračunavanje covidnih dodatkov v letu 2021. Računsko sodišče je o pravilnosti tega dela poslovanja bolnišnici izreklo mnenje s pridržkom.

Bolnišnica je v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor izplačala dodatek za delo v rizičnih razmerah javnima uslužbencema, čeprav del in nalog nista opravljala v nevarnih pogojih dela. V nasprotju z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je direktorju in pomočniku direktorja izplačala preveč dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, javni uslužbenki pa preveč dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Bolnišnica je ravnala v nasprotju z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ker direktor v sklepu o izplačilu dodatka za neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti ni opredelil delovnih mest, na katerih se je izvajalo neposredno delo s COVID-19 pacienti, obračun in izplačilo dodatka za neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti za čas opravljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (dežurstva) pa je določil pavšalno in ne za ure dela, ko je zaposleni dejansko opravljal neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti. V nasprotju z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 je javnim uslužbencem izplačala dodatek za neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti tudi za čas, ko niso opravljali neposrednega dela v okolju s COVID-19 pacienti, nekaterim javnim uslužbencem, ki so opravljali neposredno delo v okolju s COVID-19 pacienti, pa dodatka za neposredno delo v okolju s COVID-19 pacient ni izplačala. Javnega uslužbenca je začasno razporedila k drugemu izvajalcu tudi za obdobje, za katero ni bil izdan sklep o začasni razporeditvi.

Bolnišnica je nepravilnosti odpravila med revizijo, računsko sodišče odzivnega poročila ni zahtevalo.

Deli vsebino