Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Prebold v letu 2021

Zadnja sprememba:
2. 2. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-11/2022/4
Datum: 8. 9. 2022

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Prebold

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Prebold v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (prodala je zemljišča, ne da bi ta bila ocenjena, ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, ni objavila namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišča oziroma oddajo prostorov v najem in brezplačno uporabo, ni imenovala skrbnika pravnih poslov oziroma ga ni določila v prodajnih in najemnih pogodbah, nepravilnosti pri izvedbi postopkov oddaje prostorov v najem, ni zaračunavala gospodarne najemnine, v najemnih pogodbah se je dogovorila za pravico do prednostnega nakupa, nepopolno in nepravočasno pobiranje prejemkov občine, najemnike je oprostila plačila najemnine, čeprav ni prejela vlog za oprostitev, in ni sklenila aneksov k najemnim pogodbam, dopustila je, da je bila nepremičnina, ki jo je oddala v brezplačno uporabo, oddana v podnajem), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ponudbe ni izločila kot nedopustne, del ni oddala po predpisanem postopku, anekse je sklepala po zaključku del, ob prevzemu obveznosti v proračunu ni imela zagotovljenih dovolj sredstev, ni pridobila finančnih zavarovanj oziroma jih je pridobila prepozno, s prekratko veljavnostjo oziroma v prenizki vrednosti, ni pripravila investicijske dokumentacije, na portalu javnih naročil ni objavila aneksov oziroma jih je objavila prepozno), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov, dodelitev in izplačilo sredstev brez javnega razpisa, plačilo storitev brez veljavne pogodbe, finančno zavarovanje je pridobila v prenizki vrednosti, ni pripravila in sprejela lokalnega programa za kulturo za obdobje 4 let, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov), zadolževanja (podatkov o stanju zadolženosti ni pridobila od vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice je sklenila za nedoločen čas, v pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice ni vključila določila, da se po prenehanju stavbne pravice nadomestilo imetniku stavbne pravice ne plača).

Računsko sodišče je od Občine Prebold zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino