Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Pravilnost dela poslovanja Občine Kanal ob Soči v letu 2020

  Zadnja sprememba:
  8. 5. 2023

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2020.

  Revidirano obdobje:
  2020

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-4/2021/3
  Datum: 24. 6. 2021

  Opombe:

  Pravilnost dela poslovanja Občine Kanal ob Soči

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Kanal ob Soči v letu 2020 ter občini izreklo negativno mnenje.

  Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (med drugim pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, županja ni poročala o vseh prerazporeditvah, s proračunske postavke je izplačala več sredstev, kot jih je načrtovala), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (med drugim je neustrezno izvedla postopke za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, pri sklenitvi 2 pogodb o brezplačni uporabi poslovnih prostorov uporabnika nista izpolnjevala zakonsko določenih pogojev za brezplačno uporabo, ni zagotovila popolnega in pravočasnega pobiranja prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanja teh prejemkov v proračun), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (med drugim iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna ocenjene vrednosti, dela in primopredaja objekta niso bila izvedena v roku, v proračunu občine ni zagotovila dovolj sredstev za prevzeto obveznost preteklega leta, ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, aneks k pogodbi je bil sklenjen po zaključku del), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (med drugim je športnemu društvu dodelila in izplačala sredstva, čeprav društvo ni bilo izbrano na javnem razpisu, prepozno je pozvala vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi vlog, dopolnjenih vlog, ki niso prispele v predpisanem roku, pa ni zavrgla s sklepom, ni sprejela lokalnega programa za kulturo oziroma ni opredelila javnega interesa na področju kulture, županja ni sprejela sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov, komisija za odpiranje vlog ni pripravila skupnega poročila, odločbe o dodelitvi sredstev izvajalcem kulturnih programov v letu 2020 je izdal direktor občinske uprave, ne da bi ga županja za to pooblastila, 7 subjektom je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv, 2 društvoma je dodelila in izplačala sredstva brez sklenitve pogodbe), zadolževanja (nepravilnost pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (na podlagi neposrednega dogovora je z zasebnim subjektom ustanovila zasebni zavod, gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo je zagotavljala prek objektov in naprav, ki niso v njeni lasti, ne da bi bili za to izpolnjeni predpisani pogoji, s sklenitvijo aneksa k pogodbi o opravljanju storitev je prevzela nedoločene dolgoročne obveznosti, ki niso bile predhodno določene s proračunom, ter odstopila od projekta rekonstrukcije Vodarne Močila, ki ga je načrtovala v proračunu, ne da bi to predhodno potrdil občinski svet, v nobeni fazi izvedbe projekta celovite oskrbe s pitno vodo ni predhodno izvedla analize, na podlagi katere bi bilo mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge posledice odločitve o investiciji, in ni spremljala poslovanja krajevne skupnosti oziroma izvrševanja njenega finančnega načrta).

  Računsko sodišče je od Občine Kanal ob Soči zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

  Deli vsebino