Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o Učinkovitosti poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3262-1/2020/7
Datum: 15. 7. 2020

Opombe:

Učinkovitost poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Računsko sodišče je na podlagi izvedene revizije podalo mnenje, da je bila družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) v delu poslovanja, ki se nanaša na upravljanje z državnimi gozdovi in vzpostavljanje centrov za zbiranje in predelavo lesa v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020, delno učinkovita.

V okviru upravljanja državnih gozdov je računsko sodišče proučevalo področji sečnje in spravila lesa ter prodaje gozdnih lesnih sortimentov. Ugotovljeno je bilo, da je imela SiDG na teh dveh področjih pomanjkljive oziroma neustrezne notranje akte in da niso bili vzpostavljeni zadostni kontrolni postopki. Zato je obstajalo tveganje nedovoljene odtujitve lesa in sečnje brez izdanih odločb Zavoda za gozdove Slovenije ter niso bile ustrezno opredeljene vse metode prodaje gozdnih lesnih sortimentov. Prav tako je imela SiDG pomanjkljiv nadzor nad zunanjimi izvajalci sečnje in spravila lesa ter nad predelavo gozdnih lesnih sortimentov v obratih kupcev, s katerimi je SiDG sklenila dolgoročne pogodbe o prodaji. SiDG je imela tudi pomanjkljiv informacijski sistem in evidence, zato so bili podatki o sečnji in spravilu lesa ter prodaji gozdnih lesnih sortimentov nepopolni in nezanesljivi ter ni bilo vzpostavljeno celovito spremljanje teh procesov. Pri nabavi gozdarske mehanizacije je SiDG nepravilno izračunavala ocenjeno vrednost javnih naročil in določila merilo za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Zaradi določil pravil za prodajo, ki jih je sprejela vlada, so bili potencialni kupci gozdnih lesnih sortimentov neenakopravno obravnavani, SiDG pa vladi ni predlagala spremembe teh pravil.
Kljub temu da je vlada SiDG v strateškem načrtu v letu 2017 določila cilj vzpostaviti najmanj 4 delujoče centre za zbiranje in predelavo lesa, SiDG poleg edinega delujočega centra, njene odvisne družbe, ni vzpostavila nobenega novega centra. SiDG ni izvedla zadostnih aktivnosti za njihovo vzpostavitev, ni pridobila ustreznih podlag in je vladi podala več predlogov dopolnitev strateškega načrta, pri čemer vlade ni opozorila na tveganja.
SiDG je do izdaje revizijskega poročila izvedla številne ukrepe za učinkovitejše poslovanje, zato računsko sodišče ni zahtevalo priprave odzivnega poročila, podalo pa je priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino