Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Juršinci v letu 2021

Zadnja sprememba:
11. 10. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-14/2022/6
Datum: 30. 11. 2022

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Juršinci

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Juršinci v letu 2021 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri prerazporejanju proračunskih sredstev), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (ni objavila namer o oddaji stvarnega premoženja v najem, sklenila je neposredne pogodbe o brezplačni uporabi, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem, ni izvedla postopkov javnih naročil za obnovo poslovnih prostorov), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, neustrezna oziroma prepozno pridobljena finančna zavarovanja, pri izvedbi projekta izgradnje terase s stopnicami ni spoštovala načel učinkovitosti in gospodarnosti, ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ni objavila javno dostopnih informacij javnega značaja za sklenjene pogodbe oziroma anekse), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (pomanjkljiva objava javnih razpisov na različnih področjih in pomanjkljiva razpisna dokumentacija javnega razpisa za razstavni prostor na prostem, pred sklenitvijo pogodb ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika) ter zadolževanja (zadolžila se je pri osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravne osebe javnega sektorja na ravni občin).

Računsko sodišče je Občini Juršinci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino