Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost sistema nadzora nad delom občin

Zadnja sprememba:
21. 12. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema nadzora nad delom občin.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-8/2022/4
Datum: 9. 6. 2022

Opombe:

Učinkovitost poslovanja Ministrstva za javno upravo pri izvajanju nadzora nad delom občin

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Ministrstva za javno upravo v delu, ki se nanaša na izvajanje nadzora nad delom občin v letu 2021. Po mnenju računskega sodišča je bilo ministrstvo delno učinkovito pri poslovanju v delu, ki se nanaša na izvajanje nadzora nad delom občin v letu 2021.

 

Ministrstvo ni v celoti vzpostavilo organizacijskih pogojev za izvajanje nadzora nad delom občin. Način oziroma postopek izvajanja nadzora v ožjem smislu je določilo le za del nekaterih nalog nadzora nad delom občin, ki jih izvaja notranja organizacijska enota, ki je sistemsko pristojna za lokalno samoupravo. Prav tako za potrebe aktivnosti v zvezi z izvajanjem nadzora nad delom občin v letu 2021, razen v zvezi s postopki nadzora, ki so se začeli še v obdobju od leta 2013 do leta 2018 in se nadaljevali tudi v letu 2021, ni pripravljalo dokumentov, ki bi glede na razpoložljive vire in oceno tveganj vnaprej opredeljevali aktivnosti na področju nadzora nad delom občin.

Notranje organizacijske enote ministrstva so v smislu nadzora občinam v letu 2021 v največji meri nudile strokovno pomoč ter organizirale izobraževanja za občine in ažurno odgovarjale na zaprosila za strokovno pomoč. Na področju javnega naročanja so občinam spletno dostopna tudi izvedena spletna izobraževanja in že zavzeta stališča ministrstva. Postopke nadzora nad delom občin v ožjem smislu pa je vodila le notranja organizacijska enota, pristojna za področje lokalne samouprave, ki je v letu 2021 še vedno nadaljevala s postopki za usklajevanje temeljnih občinskih aktov z zakonodajo na podlagi opozoril, ki so bila izdana v postopkih nadzora, začetih v obdobju od leta 2013 do leta 2018. Drugih sistematičnih nadzorov občin ministrstvo ni izvajalo, temveč so se nadzori izvajali po potrebi, na podlagi zunanje pobude, pri čemer je ministrstvo pri izvedbi nekaterih zakonsko predvidenih postopkov z dodatnimi ukrepi (na primer z izvedbo mediacijskih sestankov) zagotovilo večjo učinkovitost. Ministrstvo pri tem nima v celoti vzpostavljenega podrobnejšega pregleda nad posameznimi nalogami, povezanimi z nadzorom nad delom občin, ki jih je izvajalo v letu 2021.

Ministrstvo je v letu 2021 pripravilo poročilo le glede dela svojih aktivnosti, ki se nanašajo na nadzore nad delom občin, začete v obdobju od leta 2013 do leta 2018, s katerim pa vlada, ministrstva in občine oziroma njihova reprezentativna združenja niso bili seznanjeni. Ministrstvo ni spremljalo, kako se v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o državni upravi opredeljen sistem nadzora nad delom občin izvaja v praksi ter v zvezi s tem ni sistematično sodelovalo z drugimi ministrstvi, predvsem v smislu aktivnosti za poenotenje izvrševanja sistema nadzora nad delom občin.

Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je ministrstvo med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejelo ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nesmotrnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nesmotrnosti v prihodnje.

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino