Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Revizija smotrnosti poslovanja Premogovnika Velenje

Zadnja sprememba:
6. 4. 2018

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Smotrnost poslovanja

Revidirano obdobje:
1. 1. 2013 do 31. 12. 2015

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 321-2/2015/3 in sprememba št. 321-2/2015/7 z dne 6. 1. 2016
Datum: 18. 8. 2015

Opombe:

 

 

Učinkovitost izvajanja ukrepov za racionalizacijo poslovanja Premogovnika Velenje

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost izvajanja ukrepov za racionalizacijo poslovanja Premogovnika Velenje v obdobju od leta 2013 do leta 2015. Premogovnik Velenje je bil pri izvedbi ukrepov učinkovit zgolj v omejenem obsegu.

Premogovnik Velenje v letih 2013 in 2014 kljub izvedenim aktivnostim ni uspel zagotoviti zadostne likvidnosti za pokrivanje zapadlih obveznosti, obenem se je izdatno zadolževal pri bankah, zaradi ustvarjene izgube v letu 2014 ter prenesene nepokrite izgube iz prejšnjih let na dan 31. 12. 2014 pa je postal dolgoročno plačilno nesposoben ter s tem insolventen. Načrtovanega denarnega toka ni dosegel niti po izvedeni dokapitalizaciji, saj je bil denarni izid denarnega toka tudi v letu 2015 negativen, in sicer v znesku 1.976.183 evrov.


Načrtovani ukrepi stroškovne racionalizacije poslovanja niso bili izvedeni v celoti, saj Premogovnik Velenje v letu 2015 ni dosegel načrtovanih prihrankov pri stroških dela, materiala in energetike ter pri izbranih stroških storitev in izbranih ostalih odhodkih, ki so bili za 10,2 odstotka nižji od načrtovanih, stroški sponzorstev v skupini Premogovnik Velenje pa so v obdobju od leta 2013 do leta 2015 znašali 355.125 evrov. Premogovnik Velenje je Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj v tem obdobju izplačal odškodnine za sanacijo degradiranih območij v znesku 1.300.000 evrov, čeprav ni izkazano, da so bila sredstva za te namene tudi porabljena. Je pa Premogovnik Velenje dosegel načrtovano povečanje produktivnosti proizvodnih procesov in optimizacijo stroškov drugih neproizvodnih služb. V skupini Premogovnik Velenje se je v obdobju od leta 2013 do leta 2015 število zaposlenih zmanjšalo za 248. Prav tako so bile izvedene investicije za povečanje produktivnosti in učinkovitosti v osnovnem procesu pridobivanja premoga.

Premogovnik Velenje pri nabavah blaga, storitev in izvedbi gradenj ni v celoti zagotovil upoštevanja določb Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, saj je nekatera javna naročila oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, čeprav pogoji zanj niso bili izpolnjeni, v enem primeru je bil neupravičeno uporabljen postopek s pogajanji po predhodni objavi, v enem primeru pa je bila pogodba neupravičeno sklenjena brez izvedbe kateregakoli postopka. Skupna realizacija na podlagi teh pogodb je znašala 27.017.006 evrov brez DDV. Premogovnik Velenje je v istem letu in z istim dobaviteljem za enak predmet sklenil več nabavnih pogodb, katerih vrednost je bila pod mejnimi vrednostmi, od katerih bi moral izvesti enega izmed postopkov oddaje javnega naročila, skupna vrednost tako sklenjenih pogodb v istem letu in z istim dobaviteljem pa je presegala mejne vrednosti, določene zakonom. Skupna vrednost pogodb, vključenih v preizkušanje, je znašala 1.010.216 evrov brez DDV.

Premogovnik Velenje je postopke prodaje poslovno nepotrebnega premoženja vodil transparentno, prodaja je potekala po sprejetih pravilih za prodajo. Vendar pa vse načrtovane prodaje poslovno nepotrebnega premoženja niso bile izvedene v načrtovanem roku. Premogovnik Velenje tudi ni v celoti zagotovil izvedbe poslovnega prestrukturiranja odvisnih družb, ki bi jim zagotovilo zmanjšanje odvisnosti od matične družbe ter povečanje prihodkov na trgu.
Premogovnik Velenje glede na razpoložljive zaloge oziroma proizvodnjo premoga in pogodbeno ceno premoga z izvajanjem ukrepov za racionalizacijo poslovanja ni zagotovil vzdržne cene premoga. Dejanska stroškovna cena premoga je bila v letih 2013 in 2014 višja od načrtovane stroškovne cene. V letu 2015 je dosegel načrtovano stroškovno ceno premoga 3,09 evra/GJ, vendar je zaradi prevelikega razkoraka s prodajno ceno (2,75 evra/GJ) tudi v letu 2015 posloval z izgubo.

Predvidena proizvodnja premoga, ob predvidenem postopnem zmanjševanju proizvodnje do leta 2054, ne bo zadoščala za delovanje bloka 6 s polno zmogljivostjo v celotnem obdobju obratovanja. Glede na težavno finančno stanje Premogovnika Velenje obstaja tveganje, da v primeru neizvedbe ukrepov za zagotovitev dolgoročno vzdržnega poslovanja Premogovnik Velenje ne bo imel na razpolago zadostnih sredstev za zapiralna dela v obdobju, ko bi se ta dela morala izvesti. To pomeni, da bo treba za izvedbo zapiralnih del zagotoviti tudi javna sredstva.

Računsko sodišče je Premogovniku Velenje podalo priporočila za zagotovitev dolgoročno vzdržnega poslovanja družbe in celotne skupine Premogovnik Velenje.

Deli vsebino