Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja politične stranke SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA v letu 2022

Zadnja sprememba:
4. 7. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-10/2023/2
Datum: 23. 6. 2023

Opombe:

Pravilnost poslovanja politične stranke Slovenska demokratska stranka v letu 2022

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska demokratska stranka v letu 2022.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska demokratska stranka v letu 2022. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Slovenska demokratska stranka z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Slovenska demokratska stranka v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom, ker stranka protivrednosti posameznih prispevkov, ki jih je pridobila v nasprotju z Zakonom o političnih strankah oziroma Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ni pravočasno nakazala v humanitarne namene in ker v letnem poročilu ni ustrezno poročala o prispevkih fizičnih oseb, pri katerih je znesek vseh nakazil posamezne fizične osebe presegal zakonsko določen prag. Na izrek mnenja je vplivalo tudi to, da v reviziji nismo mogli potrditi doslednega razmejevanja stroškov za redno poslovanje stranke in stroškov stranke za volilne in referendumske kampanje. Prav tako nismo mogli potrditi, da je v letnem poročilu izkazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev navedeno v pravilni višini.
Računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je politična stranka Slovenska demokratska stranka že med revizijskim postopkom izvedla ustrezen popravljalni ukrep. Politični stranki Slovenska demokratska stranka pa je podalo več priporočil za izboljšanje poslovanja in okrepitev notranjih kontrol.

Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti poslovanja 6 političnih strank: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Levica, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka in Gibanje Svoboda v letu 2022 izreklo 5 pozitivnih mnenj, 1 politični stranki pa mnenje s pridržkom. Znesek vseh ugotovljenih nepravilnosti v revizijah je znašal dobrih 253 tisoč evrov, politične stranke pa so morale zato v humanitarne namene vplačati skoraj 20 tisoč evrov, ena stranka pa mora to še narediti.
Izvedba revizij pravilnost poslovanja političnih strank vključuje preveritve spoštovanja zahtev, ki izhajajo iz Zakona o političnih strankah in Zakona o volilni in referendumski kampanji. V okviru revizij je računsko sodišče preverilo vzorec transakcij, ki jih je posamezna politična stranka izvedla v letu 2022 prek odprtih transakcijskih računov stranke za redno poslovanje in transakcijskih računov za posamezne volitve in referendumske kampanje, ki še niso bile predmet ločene revizije.

Z revizijami je računsko sodišče ugotovilo, da so imele politične stranke v letu 2022 skupaj za nekaj manj kot 6,5 milijonov EUR prihodkov in za skoraj 10 milijonov EUR odhodkov, hkrati pa so se 4 stranke v letu 2022 zadolžile za skupaj več kot 2 milijona evrov. Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na:

  • 4 stranke so prejele nedovoljene denarne ali nedenarne prispevke in jih niso nakazale v humanitarne namene;
  • 1 stranka je prejela članarine od oseb, za katere ni hranila pristopne izjave;
  • 3 stranke niso poročale ali pa so v letnem poročilu napačno poročale o prispevkih fizičnih oseb, ki so presegli višino povprečne bruto mesečne plače;
  • 1 stranka nekaterih stroškov volilne kampanje ni poravnala z volilnega TRR, 1 stranka pa je z volilnega TRR poravnala stroške, ki ne sodijo med stroške volilne kampanje;
  • 1 stranka v več primerih ni predložila ustreznih in zadostnih dokazil o opravljeni storitvi, zaradi česar v reviziji nismo mogli preveriti, ali so bile storitve opravljene in ali so stroški nastali v povezavi z volilno oziroma referendumsko kampanjo,
  • 1 stranka je v letnem poročilu razkrila napačne podatke o posojilih.

Ugotovljene nepravilnosti so bile primerljive z revizijami, ki jih je računsko sodišče izvedlo v preteklem obdobju.
Računsko sodišče je strankam podalo več priporočil, predvsem s področja okrepitve delovanja notranjih kontrol na različnih področjih, eni stranki pa je priporočilo tudi, da izvede revizijo računovodskih izkazov s ciljem potrditi, da le-ti resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

 

Deli vsebino