Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Občine Radovljica v letu 2010

Zadnja sprememba:
15. 10. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010

Revidirano obdobje:
2010

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-2/2011/2
Datum: 28. 2. 2011

Opombe:

Pravilnost poslovanja Občine Radovljica

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Radovljica v letu 2010. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2010.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Radovljica (v nadaljevanju: občina) v letu 2010 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

 • proračun občine za leto 2010, Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2010, načrt razvojnih programov in posebni del zaključnega računa proračuna občine za leto 2010 so pomanjkljivi, župan ni pravočasno obvestil občinskega sveta o prerazporeditvi sredstev iz bilance prihodkov in odhodkov v račun financiranja v znesku 49.081 evrov, z opravljenimi prerazporeditvami sredstev je spremenila posamezna področja proračunske porabe nad dovoljeno omejitvijo, v letu 2010 je prevzela za 223.887 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev na proračunskih postavkah; 
 • ni vzpostavila popolne evidence o zemljiščih in stavbah v njeni lasti, letni načrt razpolaganja ne zajema vseh zahtevanih podatkov;
 • v petih postopkih prodaje in enem postopku menjave nepremičnega premoženja je bilo gradivo za občinski svet pomanjkljivo, v enem postopku menjave nepremičnega premoženja posamezen program prodaje ni vseboval vseh predpisanih sestavin, v dveh primerih sklenitve neposredne pogodbe se ni pogajala o ceni, v enem postopku prodaje in enem postopku menjave zemljišč ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, pri prodaji zemljišča v skupnem znesku 160.680 evrov je kot izhodiščno ceno v postopku javne dražbe uporabila ocenjeno vrednost zemljišč iz cenitve, ki je bila ob sprejemu sklepa na občinskem svetu starejša od šestih mesecev, plačala je 1.294 evrov preveč davka na promet nepremičnin, ni zahtevala bančne garancije za zavarovanje plačila drugega obroka kupnine v znesku 10.447 evrov, v dveh postopkih prodaje je izdala zemljiškoknjižno dovolilo pred prejemom celotne kupnine v skupnem znesku 110.200 evrov; 
 • sklenila je neposredno najemno pogodbo – v letu 2010 je bila najemnina plačana v znesku 2.356 evrov –, čeprav za to ni bil izpolnjen potrebni pogoj, ni sklenila najemne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem – v letu 2010 je bila najemnina plačana v znesku 888 evrov;
 • določilo pogodbe iz leta 2008 o podaljšanju pogodbenega razmerja z aneksom je v neskladju z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, aneksa, s katerim je podaljšala pogodbeno razmerje, ni sklenila na podlagi ustreznega postopka javnega naročanja – v letu 2010 je bilo izplačano v skupnem znesku 57.172 evrov –, za plačilo dela računa v znesku 1.160 evrov ni imela podlage v pogodbi iz leta 2008;
 • za namen, ki ga ni mogoče obravnavati kot del opravljanja zadev javnega pomena, je porabila 5.271 evrov; 
 • pogodbo o upravljanju iz leta 1997 je sklenila v neskladju s Stanovanjskim zakonom – v letu 2010 je za upravljanje plačala 28.483 evrov –, in v njej ni imela podlage za plačilo del v skupnem znesku 38.871 evrov; 
 • v treh primerih ni pridobila bančnih garancij v skupnem znesku 238.312 evrov, v enem primeru pa ne bianco menice kot zavarovanje za plačila podizvajalcem in dobaviteljem, v petih primerih je pridobila neustrezna finančna zavarovanja v skupnem znesku 856.031 evrov – ta so bila prepozna, v prenizkem znesku oziroma s prekratkim rokom veljavnosti; 
 • v treh primerih dodatnih del v skupnem znesku 416.532 evrov ni oddala po ustreznem postopku javnega naročanja, dodatna dela v znesku 125.230 evrov niso bila dogovorjena s pogodbo oziroma z aneksom, na pogajanja je povabila le dva od štirih ponudnikov – v letu 2010 je bilo izplačano v skupnem znesku 1.775.273 evrov –, javnega naročila po odprtem postopku ni vodila v skladu s predpisi o javnem naročanju – v letu 2010 je bilo izplačano v skupnem znesku 439.650 evrov –, spremenila je obseg javnega naročila, tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in s tem tudi vsebino razpisne dokumentacije ter se o zmanjšanju obsega javnega naročila dogovarjala le z najugodnejšim ponudnikom, pri plačilu obveznosti iz proračuna pa ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov; 
 • ni sprejela lokalnega programa za kulturo, petim prejemnikom je sredstva v skupnem znesku 102.275 evrov dodelila, ne da bi izvedla javni razpis oziroma objavila javni poziv, enemu od petih ponudnikov je dodelila sredstva brez pisne pogodbe, razdelila je sredstva v skupnem znesku 15.265 evrov, ne da bi bila v javnem razpisu za sofinanciranje javnih prireditev in drugih javnih dogodkov društev in posameznikov oziroma v razpisni dokumentaciji določena način uporabe in pomen posameznih meril; 
 • v aneksu k pogodbi o opravljanju gasilske javne službe ni navedla pogodbene vrednosti, pred izplačilom ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki je izhajala iz zahtevkov, v skupnem znesku 116.132 evrov, saj je bila obveznost prevzeta na podlagi aneksa, iz katerega ni mogoče razbrati vrednosti prevzete obveznosti za plačilo; za nakup gasilskega vozila je nakazala sredstva v skupnem znesku 68.800 evrov, ne da bi za nakup sklenila pogodbo oziroma pisni dogovor. 

Računsko sodišče je Občini Radovljica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ki se nanašajo predvsem na krepitev notranjih kontrol, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, če je bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Deli vsebino