Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost in učinkovitost javnega podjetja CEROP in 27 občin ustanoviteljic pri oblikovanju in določanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, izvajanju dejavnosti, upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja

Zadnja sprememba:
30. 3. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

  • izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. pri oblikovanju cen storitev izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018;
  • izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občin ustanoviteljic pri določanju cen storitev izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018;
  • izrek mnenja o učinkovitosti Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. pri izvajanju dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018;
  • izrek mnenja o učinkovitosti občin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2015 do 31. 12. 2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 321-3/2018/10
Datum: 25. 4. 2019

Opombe:

Poslovanje Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje CEROP) in 27 občin ustanoviteljic Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) pri oblikovanju in določanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: GJS) in v letih 2017 in 2018 ter učinkovitost javnega podjetja CEROP pri izvajanju dejavnosti in 27 občin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 2018.

 

Računsko sodišče je javnemu podjetju CEROP izreklo negativno mnenje, saj ni ravnalo v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa metodologijo za oblikovanje cen GJS upoštevaje upravičene stroške in prihodke izvajalca GJS, ki morajo nižati cene GJS, ter ukrepe in normative, povezane z obračunom cen njihovim uporabnikom. Nepravilnosti so v nekaterih primerih privedle do netransparentnega zaračunavanja storitev GJS uporabnikom in zaračunavanja neupravičenih stroškov, javno podjetje CEROP pa pri oblikovanju cen GJS ni upoštevalo prihodkov posebnih storitev v znesku 899.198 EUR, ki bi morali nižati cene GJS. Javno podjetje CEROP ni poslovalo v skladu z določbami Slovenskega računovodskega standarda (2016) 32 (v nadaljevanju: SRS (2016) 32), ki ureja računovodsko poročanje izvajalcev GJS, saj ni oblikovalo ustreznih poslovnoizidnih mest, stroškovnih nosilcev in sodil za razporejanje splošnih stroškov na javni in tržni del dejavnosti.

Računsko sodišče je tudi 27 občinam ustanoviteljicam izreklo negativno mnenje, ker niso ravnale v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki opredeljujejo obveznosti občin pri določanju cen GJS. Svet ustanoviteljic javnega podjetja CEROP kot skupni organ občin ustanoviteljic je potrdil spremembo cene GJS na podlagi elaborata, ki ni vseboval vseh obveznih sestavin. Pri izračunu najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci kot prihodku občin ustanoviteljic ni bila upoštevana predpisana metoda izračuna stroškov amortizacije, zato je bila najemnina javnemu podjetju CEROP obračunana prenizko v skupni vrednosti 113.962 EUR. 27 občin ustanoviteljic ni ravnalo v skladu z določbami Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., saj svet ustanoviteljic ni odločal o določenih zadevah iz njegove pristojnosti. 27 občin ustanoviteljic ni ravnalo v skladu z določbami Zakona o javnih financah, ki urejajo izvrševanje proračuna ter upravljanje s premoženjem občin, saj niso zagotovile, da bi javno podjetje CEROP pravočasno poravnavalo najemnino za infrastrukturo, temveč so dopustile, da je javno podjetje CEROP sredstva v vrednosti 152.737 EUR porabilo za investicijo v premoženje, ki ni v lasti občin ustanoviteljic. 27 občin ustanoviteljic ni ravnalo v skladu s SRS (2016) 32, saj so sprejele sodila javnega podjetja CEROP za razdelitev splošnih stroškov na javni in tržni del dejavnosti, ki niso v celoti temeljila na aktivnostih, ki povzročajo te stroške.

Računsko sodišče je izreklo mnenje, da je bilo javno podjetje CEROP pri izvajanju dejavnosti neučinkovito. Čeprav je javno podjetje CEROP izvajalo storitve GJS v načrtovanem obsegu, v tem obdobju kot notranji izvajalec občin ustanoviteljic ni izpolnjevalo pogoja gospodarske odvisnosti od občin ustanoviteljic, kot to določajo predpisi, saj v nobenem letu pretežnega dela svojih prihodkov ni doseglo z izvajanjem dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so mu jih podelile občine ustanoviteljice. Obstoj hčerinske družbe OGRAČEK, raziskave, razvoj, trgovina d.o.o. predstavlja tveganje za zmanjšanje prihodkov javnega podjetja CEROP iz posebnih storitev, ki bi morali zmanjševati cene GJS, saj je bila ustanovljena za trženje proizvodov in storitev, ki so funkcionalno del dejavnosti javnega podjetja CEROP, dobički od teh dejavnosti pa se ne vodijo v njegovih poslovnih knjigah. Javno podjetje CEROP se za investicijo v Medgeneracijsko središče Murska Sobota v vrednosti več kot 3,8 milijona EUR brez DDV, ki je predstavljala več kot 60 % vseh investicijskih vlaganj javnega podjetja CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 2018 in ki je namenjena pretežno tržnim dejavnostim, ni odločilo na podlagi analiz, ki bi pokazale ekonomsko upravičenost investicije. Pred izvedbo investicije ni izdelalo ustreznega načrta financiranja. Z investicijo je imelo za 47,9 % več stroškov od predvidenih, do konca leta 2018 pa ni doseglo v investicijskem programu predvidenih prihodkov od investicije. Zato je izvedbo investicije za pretežno tržne dejavnosti financiralo iz dobičkov posebnih storitev, ki bi jih moralo nameniti za nižanje cen GJS. Javno podjetje CEROP je določene pravne posle sklenilo brez ustreznega obvestila ali predhodnega soglasja skupščine javnega podjetja CEROP, med temi tudi take, kjer je bil direktor javnega podjetja CEROP v nasprotju interesov.

Računsko sodišče je izreklo mnenje, da je bilo ravnanje 27 občin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja CEROP neučinkovito. Občine ustanoviteljice niso učinkovito nadzirale oblikovanja cen GJS. Določanja cen in pogojev za izvajanje GJS na svojem območju niso izvajale učinkovito, saj je način odločanja na svetu ustanoviteljic omogočal samostojno odločanje 4 občinam z največjim deležem glasov. Občine ustanoviteljice niso izvajale nadzora nad skladnostjo oblikovanja cen GJS s predpisi. Niso zagotovile, da bi pri oblikovanju cen GJS za naslednje obračunsko obdobje javno podjetje CEROP cene zaradi izgub GJS in dobičkov posebnih storitev prilagodilo. Občine ustanoviteljice niso učinkovito upravljale in nadzirale javnega podjetja CEROP pri izvajanju dejavnosti. Na sejah skupščine so sodelovali župani, kar je v nasprotju s predpisi. Ureditev odločanja občin ustanoviteljic na skupščini ni nudila ustreznega varstva interesov družbe in interesov večine občin ustanoviteljic z manjšinskim deležem glasov. Občine ustanoviteljice niso zagotovile, da bi javno podjetje CEROP pretežni del svojih dejavnosti izvajalo za izpolnitev nalog, ki so mu jih podelile, in niso zagotovile, da javno podjetje CEROP ne bi načrtovalo in izvajalo investicij, ki bi lahko ogrožale izvajanje GJS. Brez opredelitve splošnih kriterijev glede tržnih dejavnosti javnega podjetja CEROP so odobrile investicijo v Medgeneracijsko središče Murska Sobota, glede katere je obstajalo tveganje, da je javno podjetje CEROP ne bo sposobno financirati iz razpoložljivih lastnih sredstev. Občine ustanoviteljice tveganja, da bi javno podjetje CEROP financiralo tržne dejavnosti iz prihodkov GJS ali posebnih storitev, ki bi morali nižati cene GJS, niso obvladovale, saj niso izvajale ustreznega nadzora. Občine ustanoviteljice so dopustile nenamensko rabo proračunskih sredstev, saj so javnemu podjetju CEROP v nasprotju z Zakonom o javnih financah potrdile načrt porabe sredstev od najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci za investicijo v nakup in gradnjo Medgeneracijskega središča Murska Sobota, ki ni v lasti občin ustanoviteljic, pri čemer pa javno podjetje CEROP načrta ni uresničilo.

Računsko sodišče je za odpravo razkritih nepravilnosti in neučinkovitosti od javnega podjetja CEROP in od občin ustanoviteljic zahtevalo predložitev odzivnega poročila, občinam ustanoviteljicam pa je podalo tudi priporočilo za učinkovitejše upravljanje javnega podjetja CEROP.

Deli vsebino