Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Zreče v letu 2021

Zadnja sprememba:
19. 6. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-12/2022/6
Datum: 8. 9. 2022

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Zreče

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Zreče v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in pri poročanju o izvršenih prerazporeditvah in evidentiranju predobremenitev proračuna), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (za sklenitev neposredne pogodbe niso bili izpolnjeni pogoji, ni izkazala, da je bila oprostitev plačila najemnine upravičena, ni izvedla postopka javnega naročanja pri investicijskem vzdrževanju nepremičnega premoženja, najemniku je zaračunala prenizko najemnino, ni zagotovila pravočasnega in popolnega pobiranja prihodkov od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter izločanja teh prejemkov v proračun), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (od izvajalcev ni pridobila ustreznih zavarovanj ali pa jih je pridobila prepozno, prevzela in izplačala je več obveznosti, kot je imela za ta namen zagotovljenih sredstev v proračunu občine, aneks je sklenila prepozno, ni pripravila investicijske dokumentacije, ni izvedla postopka oddaje javnega naročila, prevzela in plačala je obveznosti za dela, ki so bila naročena s pogodbo, ki v letu 2021 ni več veljala, za izvajalca je izbrala ponudnika s slabo bonitetno oceno oziroma velikim tveganjem za insolventnost), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa in kulture, 6 društvom je zagotavljala brezplačno uporabo športnih objektov in površin, ne da bi izvedla javni razpis, v 14 primerih je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi izvedla javni razpis oziroma javni poziv), zadolževanja (zadolžila se je pri osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil, ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (ni spremljala poslovanja krajevnih skupnosti oziroma izvrševanja njihovih finančnih načrtov, posodila je denarna sredstva, za kar ni imel podlage v javnofinančnih predpisih, nepravilnosti v postopkih ustanovitve stavbnih pravic in pri projektu javno-zasebnega partnerstva).   
Računsko sodišče je Občini Zreče podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino