Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Komenda v letu 2021

Zadnja sprememba:
10. 10. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-7/2022/3
Datum: 9. 3. 2022

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Komenda

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Komenda v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepopolna evidenca nepremičnega premoženja in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021, namere o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo niso bile objavljene oziroma so bile pomanjkljive, nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora, v 3 pogodbah o brezplačni uporabi poslovnih prostorov ni bila določena obveznost uporabnika, da krije vse predpisane stroške, niso bili izpolnjeni pogoji za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine, skrbniki pravnega posla niso bili imenovani, ni poskrbela za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo), tekočih transferov (od izvajalca ni pridobila zavarovanja za dobro izvedbo del, nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega razpisa za društvene projekte, dodelitev sredstev brez javnega razpisa oziroma sklenjene pogodbe), zadolževanja (dolgoročno se je zadolžila pri osebi zasebnega prava, katere soustanoviteljica je in katere dejavnost ni dajanje posojil, v neskladju z načelom gospodarnosti se je dogovorila o višini in načinu plačila obresti, kot jamstvo za vračilo obveznosti posojilodajalcu je dovolila vpis zastavne pravice s prepovedjo odtujitve in obremenitve na poslovnem deležu občine, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (ustanovila je 2 zasebna zavoda in gospodarsko družbo, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih, pri načrtovanju in izvedbi projekta ustanovitve gospodarske družbe ni spoštovala načela gospodarnosti ter ni izvajala nadzora nad njenim poslovanjem, nepravilnosti pri ustanovitvi stavbne pravice, dopustila je, da je izvajalec po poteku pogodbe v letu 2021 še vedno opravljal storitve upravnika prostorov občine).   
Računsko sodišče je od Občine Komenda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino