Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Cerkno v letu 2020

Zadnja sprememba:
6. 4. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2020.

Revidirano obdobje:
2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-9/2021/3
Datum: 18. 11. 2021

Opombe:

Popravljalni ukrepi pri reviziji pravilnosti dela poslovanja Občine Cerkno

Deli vsebino

Pravilnost dela poslovanja Občine Cerkno

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Cerkno v letu 2020 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri začasnem financiranju, pri poročanju o izvrševanju proračuna v prvem polletju, pri načrtovanju likvidnosti proračuna, pri razporejanju porabljenih sredstev splošne proračunske rezervacije v proračun ter pri prerazporejanju proračunskih sredstev), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepopolna evidenca nepremičnega premoženja, zemljišča so bila v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vključena po zaključenem postopku razpolaganja, niso bili izpolnjeni pogoji za sklenitev neposrednih pogodb o prodaji, menjavi in brezplačni uporabi nepremičnin, pogodba o brezplačni uporabi prostora je bila sklenjena za nedoločen čas, uporabnina ni bila zaračunana, cenika ni sprejel župan, namere o sklenitvi neposredne pogodbe oziroma o oddaji stvarnega premoženja v najem in v brezplačno uporabo niso bile objavljene, skrbniki pravnega posla niso bili imenovani), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (prevzete obveznosti so bile ob sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih, način izračuna ocenjene vrednosti ni bil razviden iz dokumentacije o javnem naročilu, izogibanje postopku javnega naročanja z delitvijo vrednosti javnih naročil, občina ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, naročilnica je bila izdana po zaključku del, naročilnice niso vključevale protikorupcijske klavzule, pred izplačilom ni bilo mogoče preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, neustrezna ali prepozno pridobljena finančna zavarovanja, nepridobljene izjave oziroma podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, nepravilnosti pri pošiljanju obvestil o oddaji javnega naročila in o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (način uporabe meril ni bil določen v javnem razpisu za kulturne programe, dodelitev sredstev brez javnega razpisa, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov), zadolževanja (ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, od nobene pravne osebe javnega sektorja na ravni občine ni pridobila podatkov o stanju zadolženosti) ter drugih področjih poslovanja (odlok o določitvi in izvajanju nalog krajevnih skupnosti ni bil sprejet, ni spremljala poslovanja krajevnih skupnosti, nepravilno oddano javno naročilo za upravljanje in vzdrževanje nepremičnega premoženja, ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju ni bila vključena v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, namere o ustanovitvi stavbne pravice niso bile objavljene, skrbniki pravnega posla niso bili imenovani, nepravilnosti pri določitvi nadomestila imetniku stavbne pravice).

Računsko sodišče je od Občine Cerkno zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino