Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Poslovanje Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

Zadnja sprememba:
23. 4. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti in uspešnosti poslovanja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije v letih 2020 in 2021.

Revidirano obdobje:
2020-2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3264-1/2022/4
Datum: 9. 2. 2022

Opombe:

Popravljalni ukrepi pri reviziji poslovanja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

Deli vsebino

Poslovanje Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja agencije za knjigo izreklo negativno mnenje.

Agencija za knjigo je nepravilno izvedla postopke oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev in storitev v vrednosti najmanj 33.371 EUR, brez dokazil o opravljenih storitvah je izvajalcu plačala 8.100 EUR, sklenila je pogodbo za pravne storitve, za katere je že imela sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem, pri čemer so neupravičeni stroški znašali 5.533 EUR, v znesku 2.000 EUR je sofinancirala izdelavo promocijskega filma mimo javnega razpisa za izbor programa oziroma projekta s področja knjige. Poleg tega je neupravičeno uporabila službeno kreditno kartico, predsednici sveta agencije za knjigo je neupravičeno plačala pot v Berlin ter pred izvedbo storitev z izvajalci ni sklenila pogodb o izvedbi storitev oziroma ni izdala naročilnic v skupni vrednosti 7.615 EUR. Članom strokovnih komisij je izplačala za 40.844 EUR nagrad, ne da bi pridobila ustrezne izkaze o opravljenem delu, ter jim izplačevala povračilo potnih stroškov, za kar ni bilo pravnih podlag.

Računsko sodišče je ocenilo, da je bila agencija za knjigo delno uspešna pri izvajanju nalog s področja knjige v letih 2020 in 2021.

V javnih razpisih in pozivih za dodeljevanje sredstev več pogojev in kriterijev ni bilo jasnih, preverljivih in merljivih. Ocene pristojnih komisij so bile v posameznih razpisih pomanjkljivo utemeljene, kar ne omogoča naknadne preverljivosti ocenjevanja. Agencija za knjigo v javnih razpisih za sofinanciranje izdaje knjig ni opredelila načina določitve števila sofinanciranih knjig, v nekaterih javnih razpisih pa ni opredelila načina določitve obsega sredstev, ki jih za svoj program prejme posamezni prejemnik, niti ni izkazala oziroma obrazložila razlogov za svoje odločitve. S tem ni zagotovila transparentnosti pri dodeljevanju sredstev.
Agencija za knjigo nima jasnih pravil za izogibanje navzkrižju interesov članov strokovnih komisij, nagrade za delo članov strokovnih in delovnih komisij pa so direktorji agencije za knjigo določali na podlagi njihove subjektivne ocene, kar predstavlja tveganje za negospodarno ravnanje.

Pomanjkljivo je bilo tudi spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev. Računsko sodišče je ocenilo, da je agencija za knjigo plačala vsaj 63.010 EUR za stroške, ki se niso nanašali na programe oziroma projekte, sprejete v sofinanciranje, oziroma iz dokazil ni izhajalo, da se nanje nanašajo. Nakazovala je sredstva za programe oziroma projekte brez izkaza vseh nastalih stroškov in ne da bi prijavitelji svoje programe oziroma projekte izvedli v roku.

Računsko sodišče je od agencije za knjigo zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati odpravo nepravilnosti in nesmotrnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino