Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Izvedba popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019

Zadnja sprememba:
9. 3. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019.

Revidirano obdobje:
25. 11. 2014 do 30. 6. 2019

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 321-1/2019/5
Datum: 12. 6. 2019

Opombe:

Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019

Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo pri izvedbi popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS DDO nista bila uspešna. Vlada je šele 1. 3. 2018 določila besedilo predloga Resolucije o energetskem konceptu Slovenije in ga posredovala v sprejem državnemu zboru. To je več kot 2 leti po roku, ki ga je določila v odzivnem poročilu. Maja 2015 je vlada določila besedilo Predloga odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, v katerem pa ni določila rokov za izvedbo aktivnosti in dosego zastavljenih ciljev. Ministrstvo je šele decembra 2017 objavilo končni predlog Energetskega koncepta Slovenije za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, ki pa ni izdelan v skladu z Energetskim zakonom, temveč določa, da bodo cilji in ukrepi natančno določeni v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Vendar tudi prvi osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta z decembra 2018 ne obravnava problematike ureditve GJS DDO. Vlada in ministrstvo nista izvedla ukrepov za ureditev izvajanja GJS DDO, saj tudi po do sedaj izvedeni reorganizaciji niso zagotovljeni pogoji, da bi družba SODO opravljala GJS DDO neodvisno od elektrodistribucijskih družb, ki so vertikalno povezane s proizvajalci in dobavitelji električne energije. Vlada in ministrstvo nista spremljala in usmerjala SDH na način, da bi bila oddelitev ali prodaja tržnih družb, ki so v lasti elektrodistribucijskih družb, izvedena pravočasno in da bi bile izvedene potrebne aktivnosti za pridobitev 100-odstotnega lastništva države v elektrodistribucijskih družbah. Posledično tudi nista mogla izvesti nadaljnjih ukrepov za ureditev organiziranosti GJS DDO.

Slovenski državni holding, d.d. pri izvedbi ukrepov za ureditev izvajanja GJS DDO ni bil uspešen. SDH ni izvedel aktivnosti za oddelitev ali prodajo tržnih družb, ki so v lasti 4 elektrodistribucijskih družb. SDH bi že pred ali med izvedbo postopka na Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence lahko izvedel aktivnosti glede oddelitve tržnih družb in bi po oddelitvi tržnih družb lahko nadaljeval z izvedbo nadaljnjih aktivnosti za dokončno ureditev delovanja GJS DDO. SDH ni izvedel vseh potrebnih aktivnosti za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža države v elektrodistribucijskih družbah; te so izvedle odkupe lastnih delnic v obsegu, s katerim se je zgolj minimalno povečal lastniški delež države v teh družbah. SDH tudi ni izdelal študije stroškov in koristi združitve 5 elektrodistribucijskih družb z družbo SODO. Namesto tega je pripravil predlog povabila k oddaji ponudbe za pripravo podrobne pravne študije analize možnih variant reorganizacije GJS DDO, iz katerega izhaja, da je načrtoval izdelavo pravne študije z vprašanji, ki so že bila obravnavana v prejšnjih študijah in o katerih so že bile oblikovane primerne rešitve.

Družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. je bila pri izvedbi popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS DDO uspešna. Posodobila je popis storitev, ki jih elektrodistribucijske družbe izvajajo za družbo SODO v okviru GJS DDO, določila obveznost poročanja o realizaciji storitev ter pričela z izvajanjem nadzora nad opravljenimi storitvami. Izvedla je ukrepe za vzpostavitev evidence elektroenergetske infrastrukture, ki bo po terminskih načrtih dokončno urejena najkasneje do konca leta 2020. Družba SODO je zagotovila neposreden dostop do podatkov prevzemno-predajnih mest, ki se uporabljajo za mesečne obračune, ki jih končnim odjemalcem izstavljajo dobavitelji električne energije. Zagotovila je tudi dnevni prenos podatkov o spremembah v registru merilnih mest elektrodistribucijskih družb v evidence družbe SODO ter mesečni prevzem vseh podatkov o posameznih obračunih električne energije za vsa merilna mesta v Republiki Sloveniji. Uredila je področje izvajanja javnih pooblastil. Družba SODO je uvedla kazalnike učinkovitosti načrtovanja razvoja in investiranja v elektroenergetsko infrastrukturo ter vzpostavila informacijsko podporo, ki omogoča učinkovitejšo načrtovanje, spremljanje in usmerjanje razvoja elektroenergetske infrastrukture. Vzpostavila je podlage za nadzor nad elektrodistribucijskimi družbami pri izvedbi investicij v elektroenergetsko infrastrukturo.

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti od vlade, ministrstva in SDH zahtevalo izvedbo popravljanih ukrepov in predložitev odzivnega poročila. Vladi in ministrstvu je podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino