Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva v Mestni občini Ljubljana

Zadnja sprememba:
11. 12. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva.

Revidirano obdobje:
od začetka dejanj, ki so potrebna za izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva, do 31. 12. 2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-15/2017/6
Datum: 16. 5. 2017

Opombe:

Učinkovitost poslovanja Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12. 2016.

Učinkovitost Mestne občine Ljubljana pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva je računsko sodišče presojalo pri štirih projektih, in sicer pri projektu Poslovno-upravni center Zalog, projektu Oskrbovana stanovanja Šiška, projektu Športni park Črnuče in projektu Športni park Stožice (zgolj v delu, ki se nanaša na izvajanje nadzora).

Mestna občina Ljubljana je bila pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva delno učinkovita.

Mestna občina Ljubljana je pri načrtovanju projektov zagotovila, da so projekti sledili opredelitvam v strateških dokumentih, vendar pa cilji in kazalniki, povezani z uporabo oziroma upravljanjem objektov, pri dveh projektih v nekaterih primerih niso bili jasno določeni. Za projekte ni pripravila celovite investicijske dokumentacije. Pri enem projektu glede na porazdelitev tveganj ni izbrala ustrezne oblike javno-zasebnega partnerstva. Mestna občina Ljubljana mestnega sveta ni seznanila z vsemi potrebnimi podatki, ki bi mu omogočali sprejem utemeljene odločitve o izvedbi posameznih projektov.

Pri postopkih izbire izvajalcev pri enem projektu ni zagotovila uresničevanja načela konkurenčnosti, pri enem projektu pa bi morala glede na porazdelitev tveganj med partnerjema izbrati obliko javno-zasebnega partnerstva, pri kateri morajo biti v postopku konkurenčnega dialoga vsaj trije kandidati. Pri dveh projektih merila za izbiro niso bila ustrezno opredeljena oziroma je v povabilu k oddaji končnih ponudb določila dodatno merilo. Pri enem projektu ni zahtevala dopolnitve finančnega načrta, iz katerega bi izhajala zaprta finančna konstrukcija investicije, pri enem projektu pa je zasebnega partnerja izbrala, še preden je v postopku konkurenčnega dialoga našla ter jasno navedla rešitev, ki bi ustrezala njenim ciljem in potrebam.

V pogodbah o javno-zasebnem partnerstvu je bil pri dveh projektih predmet pogodbe pomanjkljivo opredeljen, predvsem v delu, ki se nanaša na upravljanje in izvajanje oskrbe, medtem ko je pri enem projektu pogodba določala tudi finančni vložek Mestne občine Ljubljana, ki v sklepu o odločitvi o javno-zasebnem partnerstvu ni bil predviden. Pri dveh projektih Mestna občina Ljubljana tudi ni pravočasno pridobila vseh finančnih zavarovanj. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene tudi pri vsebini pogodb o podelitvi stavbne pravice.

Mestna občina Ljubljana je v pogodbah določila nadzor nad izvajanjem projektov javno-zasebnega partnerstva, pri čemer pa nadzora po izgradnji objektov pri enem projektu ni opredelila v celoti. Od zasebnih partnerjev pri nobenem projektu tudi ni zahtevala predložitve posebnega revizorjevega poročila o izvajanju določil pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ni zahtevala dokazila o vodenju ločenega računovodstva pri treh projektih. Pri treh projektih od zasebnega partnerja ni pridobila ustreznih poročil oziroma jih je pridobila prepozno. Pri enem projektu se je izvajal pomanjkljiv nadzor tudi zaradi nepopolno in nepravočasno pripravljene projektne in investicijske dokumentacije, kar se je odrazilo v povečanju pogodbene vrednosti za več kot 50 odstotkov prvotno načrtovane vrednosti projekta in v podaljšanju roka izvedbe, pri tem pa Mestna občina Ljubljana ni izkoristila možnosti nadzora glede prevzetih obveznosti zasebnega partnerja. S sklenitvijo dveh pogodb o javno-zasebnem partnerstvu je predvidela tudi lastno financiranje projektov in tako presegla določila akta o javno-zasebnem partnerstvu oziroma sklepa o odločitvi o javno-zasebnem partnerstvu. Pri enem projektu je sklenila pogodbe po že opravljenih delih, obsegale pa so tudi dodatna dela, ki niso sodila v predmet javno-zasebnega partnerstva. Pri dveh projektih za nepravočasno izvedena dela, neizvedena oziroma neustrezno izvedena dela zasebnemu partnerju ni oziroma je prepozno zaračunala pogodbene kazni in ni uveljavljala finančnih zavarovanj, pri enem projektu pa je dopustila tudi znižanje višine bančne garancije za dobro izvedbo posla, pri čemer so nedokončana oziroma neizvedena dela presegla vrednost znižane bančne garancije.

Ob predaji enega objekta ni opredelila stroškov upravljanja in drugih stroškov, povezanih z obratovanjem objekta, pri enem projektu z zasebnim partnerjem po izgradnji objekta ni sklenila pogodb o upravljanju in oskrbi in pri dveh projektih tudi ni poskrbela za ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki.

O doseganju ciljev projektov ni celovito poročala in ni podala celovite slike izvajanja posameznega projekta. Mestni svet se je s potekom posameznih projektov javno-zasebnega partnerstva lahko seznanil v okviru kratkih opisov projektov v zaključnih računih proračuna in v nekaterih drugih dokumentih, vendar pa so bili ti z vidika poročanja o doseganju ciljev projektov v posameznih delih pomanjkljivi, zato mestnemu svetu niso omogočili celovite seznanitve z izvajanjem projektov.

Računsko sodišče je Mestni občini Ljubljana podalo več priporočil za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nesmotrnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nesmotrnosti v prihodnje.

Deli vsebino