Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018

Zadnja sprememba:
23. 9. 2019

Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018

 

Računsko sodišče je izvedlo revizijo, katere cilj je bil izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev in terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Ti dve postavki sredstev predstavljata 30 odstotkov bilančne vsote zbirne bilance stanja.

Izkazanih vrednosti za osnovna sredstva, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 7.075.896.548 evrov (21,3 odstotka vseh sredstev), ni bilo mogoče potrditi zaradi:

  • nepravočasnega aktiviranja investicij v teku,
  • neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva,
  • napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti,
  • neurejenih vpisov v zemljiško knjigo in
  • nesprejetih odločitev o ugotovitvah popisnih komisij.

Ministrstva, ki dajejo sredstva v upravljanje, ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad evidencami upravljavcev sredstev in s tem tudi ne nad sredstvi, danimi v upravljanje. Pri pridobivanju podatkov o vrednostih terjatev za sredstva, dana v upravljanje, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 2.910.981.388 evrov (8,8 odstotka vseh sredstev), se ministrstva v pomembnem delu opirajo na podatke upravljavcev teh sredstev, ki pa niso zanesljivi.

Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov za pomemben del izkazanih sredstev zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna na dan 31. 12. 2018.

Deli vsebino