Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Upravljanje odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke

Zadnja sprememba:
4. 7. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

•    izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja družbe Javne službe Ptuj, podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., pri upravljanju odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke,
•    izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Mestne občine Ptuj pri upravljanju odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke in pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem družbe Javne službe Ptuj, podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., v delu, ki se nanaša na upravljanje odlagališča nenevarnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Gajke.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2016 do 31. 12. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 321-1/2021/7
Datum: 4. 5. 2022

Opombe:

Učinkovitost upravljanja odlagališča nenevarnih odpadkov Gajke

Računsko sodišče je na podlagi izvedene revizije podalo mnenje, da so bile Javne službe Ptuj pri upravljanju odlagališča nenevarnih odpadkov Gajke v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021 učinkovite, medtem ko je bila Mestna občina Ptuj pri tem delno učinkovita.
Javne službe Ptuj so na odlagališču nenevarnih odpadkov Gajke odlagale odpadke v okviru dovoljenih količin iz okoljevarstvenega dovoljenja in s tem vzdrževale stanje, da niso nastopili pogoji za začetek postopka zapiranja odlagališča. Zagotavljale so tudi finančno jamstvo za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Gajke, niso pa izvedle aktivnosti, da bi bilo finančno jamstvo že v letu 2016 vključeno v ceno izvajanja storitev gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Mestna občina Ptuj je sprejela odločitev o neizvedbi investicije v odlagališče odpadkov po tem, ko je že bila izvedena vrsta aktivnosti, ki so potekale več let. Pri tem ni bila izvedena poglobljena strokovna analiza zagotavljanja odlaganja odpadkov v daljšem časovnem obdobju na lastnem odlagališču ali na podlagi pogodbe na drugem odlagališču. Mestna občina Ptuj je nadzirala in usmerjala Javne službe Ptuj pri zagotavljanju finančnega jamstva za zaprtje odlagališča. Določitev posameznih investicij na vplivnem območju zaradi obratovanja odlagališča ni temeljila na predhodno določenih kriterijih, ki bi izhajali iz primerjave obsega razvitosti oziroma obstoja infrastrukture za zadovoljevanje potreb prebivalcev med posameznimi območji občine. Pri določitvi upravičencev do odškodnin in drugih bonitet ni imela študije ali kakšne druge strokovne podlage, ki bi ji omogočila njihovo določitev na podlagi objektivnih kriterijev, ki bi odražali dejansko stopnjo negativnih vplivov na okolje zaradi obratovanja odlagališča.

 

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino