Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Upravljanje javnih zavodov

Zadnja sprememba:
28. 6. 2021

Podatki o reviziji

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-3/2017/2
Datum: 6. 2. 2017
Sprememba sklepa:
št. 320-3/2017/32 z dne 25. 7. 2019

Opombe:

Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so bili le delno učinkoviti pri zagotavljanju učinkovitosti upravljanja javnih zavodov v letih od 2016 do 2018, saj niso dovolj jasno opredelili vloge in pristojnosti sveta zavoda, sestava sveta pa ne zagotavlja vedno udejanjanja javnega interesa. Odgovornost sveta zavoda in njegovih članov večinoma ni določena, zato tudi posledice nevestnega ravnanja niso predvidene. Poleg tega ni enotnih smernic glede izbora in izobraževanja članov sveta zavoda, kar prispeva k različni praksi. Mandat članov, potrebna večina in sklepčnost so neenotno in dvoumno opredeljeni, posledice neudeležbe na sejah sveta so zgolj skopo določene, standardi ravnanja in potrebna skrbnost pa razen na področju zdravstva niso določeni. Večina ministrstev ni preverjala, ali sveti zavodov izvajajo vse predpisane naloge. Z revizijo je bilo tudi ugotovljeno, da sodelovanje predstavnikov ustanovitelja z ustanoviteljem ni celovito in enotno urejeno, ureditev vrednotenja dela članov sveta zavoda pa je s predpisi neutemeljeno urejena neenotno.

Računsko sodišče je od Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zahtevalo predložitev odzivnega poročila, vsem revidirancem pa je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino