Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Učinkovitost MIZŠ pri realizaciji projekta Center znanosti

Zadnja sprememba:
15. 2. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri realizaciji projekta Center znanosti.

Revidirano obdobje:
2014-2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-15/2021/5
Datum: 3. 9. 2021

Opombe:

Center znanosti

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) pri realizaciji projekta Center znanosti v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2021 in pri tem preverilo, ali je bilo ministrstvo pri zagotavljanju strateške in investicijske dokumentacije, zemljišč, projektne in druge dokumentacije, finančnih sredstev, časovnem upravljanju ter reševanju problematike, povezane z zagotavljanjem primerne infrastrukture za razvoj znanosti, učinkovito.

Računsko sodišče je podalo mnenje, da poslovanje ministrstva pri realizaciji projekta Center znanosti ni bilo učinkovito.

 

Z namenom promocije in popularizacije znanosti ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želi ministrstvo vzpostaviti primerno znanstvenoraziskovalno in izobraževalno infrastrukturo, Center znanosti. Center znanosti je še eden izmed neuresničenih državnih projektov, načrtovanje katerega sega več kot desetletje in pol v preteklost.

Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni zagotovilo celotne investicijske dokumentacije. Kljub temu da je ministrstvo potrdilo Dokument identifikacije investicijskega projekta Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta in Predinvesticijsko zasnovo investicijskega projekta Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta, ni zagotovilo investicijskega programa. Projekt Center znanosti se je posledično še vedno nahajal v fazi načrtovanja.
Kljub temu da je ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, pridobilo lastništvo za Republiko Slovenijo nad vsemi zemljišči, potrebnimi za gradnjo Centra znanosti, in pridobilo pravico upravljanja vseh zemljišč, še ni rešilo vseh sporov v postopku ureditve medsebojnih razmerij z lastniki zemljišč, ki mejijo na območje, predvideno za gradnjo Centra znanosti. Do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, ministrstvo še ni pridobilo gradbenega dovoljenja, ki bi mu omogočalo pričetek gradnje Centra znanosti na lokaciji v Trnovskem predmestju v Ljubljani.

Ministrstvo je za izvedbo projekta Center znanosti ustanovilo medresorsko projektno skupino, na podlagi povabila k sodelovanju izbralo različne deležnike v programsko skupino ter imenovalo odgovornega vodjo za izvedbo projekta in vodjo projekta, vendar ustanovljena projektna skupina in imenovane odgovorne osebe niso realizirale ključne naloge, za katero so bile ustanovljene oziroma imenovane, in sicer niso pripravile vseh ključnih dokumentov v povezavi s pridobitvijo finančnih sredstev evropske kohezijske politike za izvedbo projekta Center znanosti.

V obdobju, na katero se nanaša revizija, ministrstvo za projekt Center znanosti, katerega ocenjena vrednost investicije je po tekočih cenah iz avgusta 2020 znašala 31.185.278 EUR z DDV, ni črpalo finančnih sredstev iz izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, v katerem je bilo junija 2017 za projekt Center znanosti predvidenih 5.520.000 EUR, novembra 2021 pa že 21.902.694 EUR. Ministrstvo tudi ni izvajalo aktivnosti, da bi bil projekt Center znanosti sprejet v novi finančni perspektivi za obdobje od leta 2021 do leta 2027, posledično ministrstvo nima zagotovljenih finančnih sredstev za realizacijo navedenega projekta.

Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni izvedlo vseh načrtovanih aktivnosti v načrtovanem roku, posledično se projekt Center znanosti ni realiziral v zastavljenem terminskem roku, ki je bil predviden do sredine leta 2022, oziroma se ne bo mogel izvesti v roku, ki je bil podaljšan na konec leta 2023.

Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, še ni imelo končno oblikovanih in sprejetih programskih vsebin za Center znanosti. Razpolagalo je s projektno dokumentacijo za projekt prostorske zasnove Centra znanosti, vendar ne še s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje in projektno dokumentacijo izvedenih del. Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, tudi ni ustanovilo javnega zavoda Center znanosti, čeprav naj bi bil ta ustanovljen najkasneje v prvem kvartalu leta 2021.

V obdobju, na katero se nanaša revizija, ministrstvo tudi ni obveščalo Vlade Republike Slovenije glede aktivnosti na projektu Center znanosti, čeprav je vlada junija 2020 projekt Center znanosti uvrstila na seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, s strani Državnega zbora Republike Slovenije pa je bila v marcu 2022 sprejeta Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji 2030, v kateri sta v okviru cilja učinkovitega upravljanja znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema kot ukrep navedena tudi zgraditev in zagon Centra znanosti kot osrednje institucije na področju popularizacije znanosti.

Ker ministrstvo projekta Center znanosti še ni realiziralo, Slovenija nima zagotovljene primerne infrastrukture za razvoj znanosti v povezavi z izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo. V Sloveniji zelo omejeno in razpršeno delujejo manjši centri znanosti, ki ostajajo na sedanji ravni, brez možnosti dodatnih aktivnosti, širitve dejavnosti, uvajanja novih programov, razvoja in podobno. Posledično učinkov, ki naj bi jih omogočala infrastruktura oziroma izvajanje aktivnosti znotraj takšne infrastrukture, kot je Center znanosti, ni mogoče doseči.

Računsko sodišče je zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora ministrstvo izkazati izvedbo popravljalnega ukrepa za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, ki se nanašajo na proučitev potrebnosti uvrstitve projekta Center znanosti v novo finančno perspektivo za obdobje od leta 2021 do leta 2027, kar bi projekt Center znanosti lahko premaknilo iz faze načrtovanja v fazo izvajanja.

 

Deli vsebino