Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Učinkovitost izplačevanja prejemkov v gospodarskih družbah v lasti države in lokalne skupnosti

Zadnja sprememba:
26. 1. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije pri določanju strokovnih podlag in normativnih okvirjev za sistem določanja prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in/ali samoupravnih lokalnih skupnosti.

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri zagotavljanju pogojev za učinkovit nadzor nad prejemki poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in/ali samoupravnih lokalnih skupnosti in pri izvajanju tega nadzora.

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. pri načrtovanju, sprejemanju in nadziranju politike prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2016 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3262-2/2017/63
Datum: 4. 6. 2019

Opombe:

Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti

V svetu sodobnega korporativnega upravljanja postajajo prejemki poslovodnih oseb gospodarskih družb (v nadaljevanju: direktorji) vse bolj pomemben instrument lastniške politike, Republika Slovenija spada med države članice Evropske unije z najvišjim deležem gospodarskih družb v lasti države, zato je smotrnost ureditve tega področja pomembna tudi z vidika gospodarne uporabe javnih sredstev. Računsko sodišče se je na ta izziv odzvalo z izvedbo revizije ureditve prejemkov direktorjev družb v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: družbe v lasti RS in LS). Revidiralo je učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) in Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH) pri ureditvi prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti RS in LS med letoma 2016 in 2017.

Računsko sodišče je podalo mnenje, da vlada in ministrstvo pri urejanju prejemkov direktorjev družb v lasti RS in LS nista bila učinkovita, medtem ko je bil SDH le delno učinkovit.

 

 

Računsko sodišče je ugotovilo, da vlada pri urejanju prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti RS ter LS med letoma 2016 in 2017 ni bila učinkovita. Vlada namreč ni strateško uredila prejemkov direktorjev družb v lasti RS in LS, saj v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni spremljala in posodabljala izhodišč za politike prejemkov direktorjev družb v lasti RS in LS. Vlada prav tako ni spremljala učinkov veljavnih predpisov v zvezi s prejemki direktorjev teh družb, zato jih tudi ni posodabljala glede na ugotovljeno dejansko stanje. Vlada ni vzpostavila pogojev za izdajo soglasij k politikam prejemkov direktorjev družb v primeru, če se te razlikujejo od določil Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD). V okviru lastne organiziranosti vlada ni določila posebnih pravil za vodenje postopkov in pripravo gradiv ter sodil, na podlagi katerih bi obravnavala in se odločala o podaji soglasja k politikam prejemkov po 23. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Vlada je v družbah, s katerimi je sama upravljala, le delno poskrbela za učinkovito izvajanje nalog skupščine, ki se nanašajo na spremljanje in usmerjanje politik prejemkov direktorjev v teh družbah.

Računsko sodišče je ugotovilo, da ministrstvo pri nadzoru nad določanjem prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti RS in LS med letoma 2016 in 2017 ni bilo učinkovito. Ministrstvo je le delno vzpostavilo pogoje za izvajanje nadzora po ZPPOGD tako, da je pripravilo predlog internega navodila, ki je podrobneje urejalo postopke izvajanja posameznih nadzornih aktivnosti ministrstva, vendar pa navodila ni sprejelo v obliki pravno veljavnega internega akta, temveč ga je uporabljalo kot neformalen dokument. Ministrstvo ni bilo učinkovito pri izvajanju nadzornih aktivnosti, ki se nanašajo na preglede prejetih pogodb, zaznavanje kršitev določb ZPPOGD v praksi, ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti in svetovanje uporabnikom zakona.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bil SDH pri spremljanju in določanju politik prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti RS, s katerimi upravlja, med letoma 2016 in 2017 delno učinkovit. SDH je le obdobno in necelovito spremljal izvajanje politik prejemkov direktorjev družb, s katerimi upravlja, in zanje ni podal dodatnih usmeritev, tako da se je s podatki o prejemkih direktorjev v večini primerov seznanil na rednih letnih skupščinah družb oziroma je ta podatek razbral iz letnih poročil družb. SDH je v omejenem obsegu načrtoval in pripravil politike prejemkov za direktorje družb, ki zahtevajo drugačno ureditev prejemkov od splošnih pravil ZPPOGD.

Računsko sodišče je od vseh revidirancev zahtevalo predložitev odzivnega poročila, kjer morajo izkazati izvedbo večjega števila popravljalnih ukrepov za odpravo nesmotrnosti, in jim podalo številna priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino