Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Smotrnost črpanja sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020

Zadnja sprememba:
19. 10. 2021

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti črpanja sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2014 do 31. 12. 2019

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 3263-1/2020/7
Datum: 29. 9. 2020

Opombe:

Uspešnost črpanja sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020

Računsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti črpanja sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki predstavlja podlago za črpanje 3.067.924.925 EUR in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Pobude za zaposlovanje mladih. Računsko sodišče je revizijo izvedlo pri Vladi Republike Slovenije, Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki deluje v vlogi organa upravljanja, in pri Ministrstvu za finance, ki v okviru Sektorja za upravljanje s sredstvi EU/CA deluje v vlogi organa za potrjevanje.

Republika Slovenija je bila pri aktivnostih, povezanih s črpanjem sredstev operativnega programa v programskem obdobju 2014–2020, delno uspešna.

 

Organ upravljanja in vlada sta v okviru svojih pristojnosti pripravila in sprejela vse ključne dokumente za pričetek črpanja sredstev operativnega programa in poskrbela za izpolnitev pogojev, ki jih zahtevajo evropske uredbe, vključno s predhodnimi pogojenostmi in akreditacijo sistema. Pogoji za pričetek črpanja sredstev operativnega programa so bili izpolnjeni v decembru 2016, to je 3 leta po začetku programskega obdobja 2014–2020.

Računsko sodišče je opozorilo na neustrezno načrtovanje prihodkov državnega proračuna iz sredstev evropske kohezijske politike, saj so dejanski prihodki državnega proračuna močno odstopali od načrtovanih. Povprečna letna stopnja realizacije prihodkov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je v letih od 2016 do 2019 znašala 22,6 % načrtovanih prihodkov, iz Evropskega socialnega sklada 42,5 % in iz Kohezijskega sklada 39,6 %.

Črpanje sredstev je prikazano na podlagi zahtevkov za plačilo, posredovanih Evropski komisiji. Republika Slovenija je do 31. 12. 2020 (obdobje upravičenosti izdatkov je do 31. 12. 2023) Evropski komisiji za operativni program posredovala zahtevke za plačilo v obsegu približno 52 % celotnih odobrenih pravic porabe.  Delež črpanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) je v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 znašal 57 % pravic porabe, kar je rahlo nad povprečjem držav članic Evropske unije, ki znaša 55 %.

Organ upravljanja je krovni Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 pripravil novembra 2018, vlada pa ga je sprejela 6. 12. 2018.

Računsko sodišče je revidirancem podalo priporočila za izboljšanje delovanja.

Deli vsebino