Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Revizija smotrnosti poslovanja pri izbiri lokacije odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v letih 2005 do 2008

Zadnja sprememba:
26. 10. 2011

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Cilj revizije je preveriti smotrnost poslovanja revidirancev pri izbiri lokacije odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke.

Revidirano obdobje:
od 2005 do izdaje osnutka revizijskega poročila

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1209-3/2009-7
Datum: 7. 9. 2009

Opombe:

  

Izbira lokacije odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov

Računsko sodišče je izvajalo revizijo smotrnosti poslovanja pri izbiri lokacije odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v obdobju od leta 2005 do 6. 1. 2011 pri Agenciji za radioaktivne odpadke, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za gospodarstvo in Vladi Republike Slovenije. 

Presojali smo, ali je bil postopek izbire lokacije odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov načrtovan in izveden učinkovito ter ali so bili pri izbiri lokacije odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov določeni ustrezni postopki zagotavljanja družbene sprejemljivosti odlagališča.


Računsko sodišče je ocenilo, da poslovanje Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije pri izvajanju meddržavne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ni bilo učinkovito. Ob odločitvi za izbiro lokacije za slovenski del odpadkov iz nuklearne elektrarne Ministrstvo za gospodarstvo in Vlada Republike Slovenije nista pričela izvajati aktivnosti za sklenitev dogovora o skupnem odlaganju teh odpadkov z Republiko Hrvaško, s čimer bi prispevala k dokončni rešitvi in dogovoru o ravnanju z vsemi nizko in srednje radioaktivnimi odpadki iz nuklearne elektrarne ter k znižanju stroškov izvedbe odlagališča in kasnejšega obratovanja odlagališča.

Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada Republike Slovenije nista zagotovila sprejetja vseh operativnih programov, ki so predpisani z Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, prav tako pa ravnanje z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki iz Nuklearne elektrarne ne poteka v skladu s sprejetim programom razgradnje in odlaganja, saj Ministrstvo za gospodarstvo ni zagotovilo pravočasne izvedbe njegove revizije. Zaradi povečanja vrednosti načrtovane investicije v odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, sprejema odločitve o izbiri lokacije in načrtovani gradnji odlagališča zgolj za slovenski del odpadkov iz nuklearne elektrarne ter povečanja sredstev za zagotavljanje družbene sprejemljivosti, višina prispevka, ki se vplačuje v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na podlagi sedanjega programa razgradnje in odlaganja, ni več zadostna za pokritje načrtovanih stroškov investicije. 

Agencija za radioaktivne odpadke ni zagotovila doslednega ocenjevanja in vrednotenja predlaganih lokacij odlagališča po vseh parametrih in kriterijih, ki jih je določila v metodologiji vrednotenja lokacij, niti primerljivega načina ocenjevanja in vrednotenja posameznih parametrov za vse lokacije. 

Agencija za radioaktivne odpadke in Ministrstvo za okolje in prostor v postopku potrjevanja lokacij nista predhodno nedvoumno opredelila, kako bo postopek izveden, kadar se v postopek uvrsti nova lokacija, potem ko je za primerne lokacije postopek umeščanja v prostor že začel potekati. 


Med izvedbo postopka se je izkazalo, da načrtovane oblike in zneski za zagotavljanje družbene sprejemljivosti za umestitev odlagališča ne zadoščajo za izvedbo in dokončanje postopka. Agencija za radioaktivne odpadke bi morala za bolj učinkovito zagotavljanje družbene sprejemljivosti predhodno predvideti možne zahteve lokalnih skupnosti in načine za obravnavo njihovih zahtev. Poudarek pri zagotavljanju družbene sprejemljivosti je namenila predvsem zadostitvi zahtev lokalne skupnosti in manj zagotavljanju družbene sprejemljivosti med lokalnim prebivalstvom.

Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada Republike Slovenije nista zagotovila učinkovitega in preglednega načina določanja oblik zagotavljanja in povečevanja družbene sprejemljivosti za umestitev odlagališča. Čeprav so bila načrtovana le nadomestila občinam zaradi umestitve odlagališča, je Ministrstvo za okolje in prostor predlagalo še dodatno nadomestilo za upravičence na širšem območju odlagališča, ki ga je Vlada potrdila, zaradi česar so se povečali stroški izplačil za 86,3 milijone evrov. Način določitve omejene rabe prostora v navedeni uredbi, ki je podlaga za izplačevanje dodatnega nadomestila, ni v skladu z opredelitvami iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo in Uredbe o območju omejene rabe prostora, ki kot širše območje nadzorovane rabe prostora določa zgolj krog v polmeru 500 metrov in ne 10 kilometrov. Prav tako ni bila v skladu z zakonskimi opredelitvami omejene rabe prostora določitev nadomestila za izvajanje terenskih raziskav, ki je bilo v višini 1,5 milijona evrov izplačano lokalnim skupnostim, v katerih je potekal postopek umeščanja lokacije, saj ti postopki ne omejujejo rabe prostora. 

Ministrstvo za okolje in prostor je predlagalo tudi potrditev protokolov za sofinanciranje investicij v Občini Krško iz državnega proračuna, ki jih je ta postavila kot pogoj za nadaljnje sodelovanje v postopku izbire lokacije odlagališča. Vlada je protokole potrdila in določila, da morajo pristojna ministrstva in Agencija za radioaktivne odpadke ob potrditvi lokacije odlagališča v Občini Krško v svojih proračunih zagotoviti sredstva za izvedbo investicij, ki so predmet protokolov. Ker take oblike zagotavljanja družbene sprejemljivosti niso bile načrtovane, viri za pokrivanje stroškov odlagališča ne bodo zadostni, saj na podlagi veljavnega prispevka za razgradnjo v Skladu za razgradnjo nuklearne elektrarne in za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ne bodo zbrana zadostna sredstva.

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti od Agencije za radioaktivne odpadke, Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije zahtevalo v roku 90 dni izvedbo popravljalnih ukrepov, ki se nanašajo na:

 • izvedbo revizije namenskosti in smotrnosti porabe sredstev, namenjenih za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • ureditev priprave razpisne dokumentacije in spremljanja izvajanja pogodb, povezanih z gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, 
 • ureditev spremljanja izvajanja in poročanja o izvajanju Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 
 • ureditev razmerij z Republiko Hrvaško pri gradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, 
 • redno letno spremljanje izvajanja Programa razgradnje in odlaganja, 
 • ureditev izplačevanja nadomestil zaradi omejene rabe prostora zaradi umestitve jedrskega objekta, 
 • ureditev priprave in posredovanja operativnih programov ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter 
 • določitev načina financiranja investicij, za katere so različna ministrstva sklenila protokole z Občino Krško.)


Vsem revidirancem je računsko sodišče podalo več priporočil za izboljšanje njihovega poslovanja pri nadaljnjih postopkih umeščanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.

Predstavitev z novinarske konference (128 kB, 6 strani)

Deli vsebino