Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Revizija pravilnosti poslovanja Občine Cankova v letu 2008

Zadnja sprememba:
23. 7. 2010

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2008.

Revidirano obdobje:
2008

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1215-5/2009-3
Datum: 10. 6. 2009

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Cankova

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Cankova v letu 2008 v delu, ki se nanaša na način izvrševanja proračuna, odhodke občine in zadolževanje. Občina ima osem ožjih delov občine (vaške skupnosti), ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava, osem naselij in 1.920 prebivalcev. Občina je ustanoviteljica javnega zavoda in javnega podjetja ter soustanoviteljica razvojne agencije, javnega podjetja, ustanove in družbe.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na način izvrševanja proračuna, odhodke občine in zadolževanje. 

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

 • obrazložitve posebnega dela proračuna za leto 2008 niso popolne; zaključni račun proračuna za leto 2008 ne vsebuje členitev po funkcionalni klasifikaciji; obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2008 ne vsebujejo obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov in tudi ne obrazložitev pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi izdatki ter poslovnega poročila, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih; župan ni poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2008; 
 • neplačane in zapadle obveznosti na dan 31. 12. 2008 so presegle načrtovana sredstva v proračunu (skupno znašajo 34 odstotkov realiziranih odhodkov proračuna); realizacija na proračunskih postavkah je znašala za 83.552 evrov več, kot je bilo načrtovano v veljavnem proračunu za leto 2008; občina je v dveh primerih v skupnem znesku 48.140 evrov prevzela več obveznosti, kot je imela za ta namen načrtovanih sredstev v proračunu; s prerazporeditvami na dan 31. 12. 2008 v skupnem znesku 61.546 evrov je zagotovila sredstva za že prevzete obveznosti;
 • previsoko je obračunala in izplačala dodatek za delovno dobo županu v znesku 409 evrov;
 • ni vodila evidence o oddaji javnih naročil, katerih vrednost je nižja od 10.000 evrov (brez DDV) za blago in storitev in od 20.000 evrov (brez DDV) za gradnje;
 • vzdrževanja občinskih cest ni zagotovila na pravilen način; del vzdrževalnih del je izvedla na podlagi neposredne pogodbe, ne da bi izvedla postopek zbiranja ponudb (izplačila v letu 2008 v skupnem znesku 5.208 evrov); del vzdrževalnih del v skupnem znesku 578 evrov je občina plačala izvajalcu, ne da bi izplačilo imelo podlago v izdani naročilnici ali pogodbi; ni sprejela letnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter izvedbenega programa zimske službe;
 • pri plačilu iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov;
 • s podpisom aneksa za dodatna dela gradenj v znesku 23.049 je presegla 30 odstotkov zneska prvotnega naročila; v dveh primerih od izvajalca ni pridobila menice oziroma garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupnem znesku 12.096 evrov; ni poslala obvestila o oddaji naročila za gradnjo vodovoda po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal javnih naročil; sklenila je aneks k pogodbi o izvajanju dodatnih nepredvidenih del v znesku 22.748 evrov po že dokončanih gradbenih delih; nakazala je predplačili brez zavarovanja v znesku 10.000 evrov, pred začetkom izvedbe del;
 • javni razpis o sofinanciranju programov športa, s katerim so bila razdeljena sredstva v skupnem znesku 8.000 evrov, ni vseboval vseh obveznih sestavnih delov; župan ni imenoval komisije za vodenje postopka dodeljevanja sredstev; v odboru je sodeloval član, ki je s prejemnikom sredstev interesno povezan; razpisna dokumentacija ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, odbor pa tudi ni vodil zapisnika o odpiranju vlog in vlog ni ocenjeval;
 • šestim prejemnikom tekočih transferov na področjih kulture, športa in drugih področjih je dodelila sredstva v skupnem znesku 2.125 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Računsko sodišče je Občini Cankova predlagalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Deli vsebino