Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Revizija izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja v letu 2007

Zadnja sprememba:
27. 7. 2009

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti ureditve izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

Revidirano obdobje:
2007

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1206-5/2008-8
Datum: 26. 2. 2008

Opombe:

Ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

Računsko sodišče je danes predstavilo novo revizijsko poročilo o smotrnosti (uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti) ureditve izvajanja gospodarske javne službe (GJS) sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (SODO) v letu 2007. Revidiranci so bili Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo in Družba SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Maribor. 

Računsko sodišče je ocenilo, da izvajanje GJS SODO v drugi polovici leta 2007 ni bilo uspešno, saj Ministrstvo za gospodarstvo pred odločitvijo, da namerava družba SODO izvajati GJS SODO, ni imelo oblikovane strategije, ki bi opredeljevala predvideno ureditev in način njenega izvajanja, določala usmeritve in cilje, ukrepe za dosego ciljev ter nadzor nad izvajanjem GJS SODO. Ministrstvo za gospodarstvo ni izdelalo študij oziroma analiz možnih oblik organiziranosti izvajanja GJS SODO, temveč je prepustilo izdelavo študij elektropodjetjem. Kljub opozorilom Javne agencije Republike Slovenije za energijo in projektne skupine na ministrstvu, da rešitev, ki so jo predlagala elektropodjetja, ni primerna in lahko vpliva na višino omrežnine, je Ministrstvo za gospodarstvo uveljavilo predlagano rešitev.  

Vlada RS je dala soglasje k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: pogodba o najemu), ki omogoča prenos vseh pravic in dolžnosti izvajanja GJS SODO na elektropodjetja, čeprav koncesijska pogodba za izvajanje GJS SODO (v nadaljevanju: koncesijska pogodba) prepoveduje nadaljnji prenos pravic in dolžnosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko razmerje na tretjo osebo. Računsko sodišče meni, da s tem Vlada RS in Ministrstvo za gospodarstvo nista zagotovila pogojev, da bi družba SODO neodvisno od dobaviteljev električne energije (elektropodjetij), ki so lastniki elektroenergetske infrastrukture, opravljala GJS SODO. S tem tudi nista izpolnila zahtev Direktive o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo po zagotovitvi neodvisnosti upravljavca distribucijskega omrežja od interesov v zvezi s proizvodnjo in dobavo električne energije. 

Izvajanje GJS SODO v letu 2007 ni bilo učinkovito, saj Vlada RS ni zagotovila potrebnega zakonskega okvira, na podlagi katerega bi bilo mogoče elektroenergetsko infrastrukturo, potrebno za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, izločiti iz lastništva pravnih oseb zasebnega prava. Vlada RS je sicer sprejela sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za gospodarstvo, da opravi pogovore z manjšinskimi delničarji in sindikati o prenosu javne infrastrukture v celoti v last Republike Slovenije, vendar Ministrstvo za gospodarstvo nima izdelanega načrta uresničevanja sklepa Vlade RS, in tudi ni začelo izvajati aktivnosti za uresničitev sklepa Vlade RS. 

Družba SODO je pri izvajanju GJS SODO popolnoma odvisna od elektropodjetij, saj je iz pogodbe o najemu razvidno, da so vse obveznosti izvajanja te javne službe prenesene z družbe SODO na elektropodjetja, odgovornost za njeno izvajanje pa je dodeljena družbi SODO. Družba SODO z elektropodjetji ni mogla urediti prenosa ali dostopa do evidenc elektroenergetske infrastrukture, pogodbe o najemu pa ne vsebujejo seznama elektroenergetske infrastrukture, ki je predmet najema po pogodbi o najemu, zato ni mogoče ugotoviti obsega in vrednosti elektroenergetske infrastrukture, vzete v najem. Nepoznavanje vrednosti v najem vzete infrastrukture družbi SODO ne omogoča preveritve ustreznosti obračuna najemnine, zato je družba SODO na elektropodjetja prenesla vsa zbrana sredstva omrežnine razen provizije, ki pripada družbi SODO za izvajanje njenih nalog. Elektropodjetja so tako prejela sredstva, ki presegajo zneske povračil vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo, razvoj oziroma gradnjo elektroenergetske infrastrukture, zato je družba SODO v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2007 plačala elektropodjetjem najemnino v znesku, ki je elektropodjetjem zagotovila za 1.589.372 evrov višji donos od tistega, ki je v koncesijski pogodbi dovoljen kot maksimalen. 

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti od Ministrstva za gospodarstvo in družbe SODO zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov in predložitev odzivnega poročila. Vladi RS, Ministrstvu za gospodarstvo in družbi SODO je podalo tudi več priporočil za izboljšanje izvajanja GJS SODO.

Predstavitev

Deli vsebino