Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020

Zadnja sprememba:
29. 11. 2022

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020.

Revidirano obdobje:
2020

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-14/2021/3
Datum: 15. 7. 2021

Opombe:

Pravilnost poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020.
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2020 izreklo negativno mnenje. Računsko sodišče je ugotovilo, da je 2 interna akta sprejel in podpisal upravni direktor, ki v internih predpisih nima podlage za sprejemanje internih aktov, in da sta bili kot odredbodajalca določeni osebi, ki v skladu z internimi akti ne moreta biti pooblaščeni za izvajanje funkcije odredbodajalca.
Na segmentu plač in drugih izdatkov zaposlenim je računsko sodišče ugotovilo, da Slovenska akademija znanosti in umetnosti v aktu o sistemizaciji ni določila števila in vrst uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po organizacijskih enotah, v objavi prostega delovnega mesta ni določila vseh pogojev za zasedbo delovnega mesta oziroma je določila ožji pogoj, kot je bil določen v aktu o sistemizaciji. Javno uslužbenko je nepravilno napredovala prej kot v 3 letih, javno uslužbenko je uvrstila v previsok plačni razred, izplačala je previsok dodatek za delovno dobo, brez mesečnih sklepov in dogovora o povečanem obsegu dela je izplačala dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 2 javnima uslužbencema z odrejenim delom na domu je nepravilno izplačala plačo, obračunala in izplačala je previsoke stroške prevoza na delo in z dela ter vsem javnim uslužbencem izplačala plačo za dan, ko so bili odsotni z dela.
Na segmentu delnih tekočih in investicijskih odhodkov Slovenska akademija znanosti in umetnosti pri dodeljevanju sredstev Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ni vzpostavila ustreznih notranjih kontrol, pred plačilom računov ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti, pri naročilu tiskarskih in založniških storitev se je izognila uporabi zakona, ki ureja javno naročanje, izdala je knjižne zbirke, ne da bi o višini naklade soglasno odločala urednik oziroma glavni ali odgovorni urednik in upravni direktor, pred odločitvijo o investiciji ni izdelala zahtevanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, storitve programske opreme, ki jih je imela na voljo brezplačno, je naročala na trgu, prevzela je obveznost za dogodek, ki ni bil načrtovan v letnem programu dela Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prevzemala je obveznosti prek dovoljenega obsega prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, ni predobremenila proračuna v zahtevanem 5-dnevnem roku in v nekaterih primerih obveznosti v sistemu MFERAC evidentirala z uporabo napačnega obrazca.
Računsko sodišče je opozorilo tudi na dileme glede pravno-organizacijske oblike Slovenske akademije znanosti in umetnosti in na vpliv, ki ga ima nedoločnost njenega statusa na njeno poslovanje. Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja in zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora Slovenska akademija znanosti in umetnosti izkazati odpravo odkritih nepravilnosti.

 

Deli vsebino