Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja politične stranke SOCIALNI DEMOKRATI v letu 2022

Zadnja sprememba:
4. 7. 2024

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke SOCIALNI DEMOKRATI v letu 2022.

Revidirano obdobje:
2022

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 325-9/2023/2
Datum: 13. 6. 2023

Opombe:

Pravilnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2022

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2022.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2022. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2022 izreklo pozitivno mnenje.

Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti poslovanja 6 političnih strank: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Levica, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka in Gibanje Svoboda v letu 2022 izreklo 5 pozitivnih mnenj, 1 politični stranki pa mnenje s pridržkom. Znesek vseh ugotovljenih nepravilnosti v revizijah je znašal dobrih 253 tisoč evrov, politične stranke pa so morale zato v humanitarne namene vplačati skoraj 20 tisoč evrov, ena stranka pa mora to še narediti.
Izvedba revizij pravilnost poslovanja političnih strank vključuje preveritve spoštovanja zahtev, ki izhajajo iz Zakona o političnih strankah in Zakona o volilni in referendumski kampanji. V okviru revizij je računsko sodišče preverilo vzorec transakcij, ki jih je posamezna politična stranka izvedla v letu 2022 prek odprtih transakcijskih računov stranke za redno poslovanje in transakcijskih računov za posamezne volitve in referendumske kampanje, ki še niso bile predmet ločene revizije.

Z revizijami je računsko sodišče ugotovilo, da so imele politične stranke v letu 2022 skupaj za nekaj manj kot 6,5 milijonov EUR prihodkov in za skoraj 10 milijonov EUR odhodkov, hkrati pa so se 4 stranke v letu 2022 zadolžile za skupaj več kot 2 milijona evrov. Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na:

  • 4 stranke so prejele nedovoljene denarne ali nedenarne prispevke in jih niso nakazale v humanitarne namene;
  • 1 stranka je prejela članarine od oseb, za katere ni hranila pristopne izjave;
  • 3 stranke niso poročale ali pa so v letnem poročilu napačno poročale o prispevkih fizičnih oseb, ki so presegli višino povprečne bruto mesečne plače;
  • 1 stranka nekaterih stroškov volilne kampanje ni poravnala z volilnega TRR, 1 stranka pa je z volilnega TRR poravnala stroške, ki ne sodijo med stroške volilne kampanje;
  • 1 stranka v več primerih ni predložila ustreznih in zadostnih dokazil o opravljeni storitvi, zaradi česar v reviziji nismo mogli preveriti, ali so bile storitve opravljene in ali so stroški nastali v povezavi z volilno oziroma referendumsko kampanjo,
  • 1 stranka je v letnem poročilu razkrila napačne podatke o posojilih.

Ugotovljene nepravilnosti so bile primerljive z revizijami, ki jih je računsko sodišče izvedlo v preteklem obdobju.
Računsko sodišče je strankam podalo več priporočil, predvsem s področja okrepitve delovanja notranjih kontrol na različnih področjih, eni stranki pa je priporočilo tudi, da izvede revizijo računovodskih izkazov s ciljem potrditi, da le-ti resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.

 

 

Deli vsebino