Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021

Zadnja sprememba:
19. 6. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-9/2022/4
Datum: 21. 6. 2022

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Črenšovci

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Črenšovci v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, županja občinskemu svetu ni predložila obrazložitev načrta razvojnih programov, izplačala je več sredstev, kot je imela načrtovano na proračunskih postavkah), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (nepravilnosti pri sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, prekratek čas med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb, ni pridobila pisne izjave glede povezanih oseb, prodajno pogodbo je sklenila prepozno, ni objavila namer o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe oziroma pogodbe o oddaji premoženja v najem, zemljišč, ki so bila predmet prodaje, ni vključila v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ni pripravila posamičnega programa upravljanja oziroma ravnanja s stvarnim premoženjem), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni pridobila ustreznih finančnih zavarovanj oziroma jih je pridobila prepozno, pri plačilu obveznosti ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, v proračunu ni zagotovila dovolj sredstev, ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (prejemnikom na področju športa je dodelila in izplačala sredstva pred dnem objave javnega razpisa oziroma pred sklenitvijo pogodbe, nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih razpisov na področju športa, kulture ter turizma in drugih dejavnosti, dodeljena sredstva brez javnega razpisa oziroma javnega poziva, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov), zadolževanja (zadolžitve iz finančnega najema ni načrtovala v odloku o proračunu in ni pridobila soglasja Ministrstva za finance ter o njej ni poročala, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) ter drugih področjih poslovanja (županja ni imenovala podžupana).
Računsko sodišče je Občini Črenšovci podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino