Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost dela poslovanja MO Maribor v letih 2008 in 2009

Zadnja sprememba:
24. 10. 2011

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Preveriti pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor v letih 2008 in 2009.

Revidirano obdobje:

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1215-1/2009-2 in 1215-1/2009-4 z dne 20. 1. 2010
Datum: 13. 10. 2009

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor v letih 2008 in 2009. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letih 2008 in 2009 v delu, ki se nanaša na način izvrševanja proračuna, prihodke in odhodke občine ter zadolževanje.

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Maribor v letih 2008 in 2009 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:

 • realizacija na skupno petih proračunskih postavkah je v letu 2008 znašala 896.187 evrov več, kot je bilo načrtovano v proračunu, v letu 2009 pa na skupno treh proračunskih postavkah 14.684 evrov več, kot je bilo načrtovano v proračunu; v letu 2009 je z dogovorom prevzela 509.551 evrov več obveznosti, kot je imela za ta namen načrtovanih sredstev v proračunu;
 • v šestih primerih oddaje poslovnih prostorov v najem in pri ustanovitvi stavbne pravice ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem; v dvanajstih primerih oddaje ni opravila cenitve poslovnih prostorov (v letih 2008 in 2009 prihodek v znesku 75.352 evrov); poslovni prostor (v letu 2009 prihodek v znesku 13.130 evrov) je oddala po metodi neposredne pogodbe, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji; v letu 2009 nepremičnin, ki sta bili predmet odtujitve z menjavo v skupnem znesku 283.871 evrov, in nepremičnine, ki je bila predmet pridobitve z nakupom v vrednosti 211.714 evrov, ni vključila v letni načrt razpolaganja oziroma pridobivanja nepremičnega premoženja; zemljiškoknjižno dovolilo za nepremičnine v znesku 770.500 evrov je podelila pred prejemom kupnine;
 • pravna oseba, ki je v lasti občine, je ustanovljena kot javno podjetje za opravljanje dejavnosti, ki v zakonodaji ni opredeljena kot gospodarska javna služba; postopek prodaje zemljišča (prihodki v znesku 155.702 evrov) je vodila na način, ki ni zagotavljal enakopravnega obravnavanja vseh udeležencev v postopku; cenitev je opravila za večjo površino zemljišča, kot je bila predmet prodaje (prihodki v znesku 801.417 evrov);
 • z imetnikom stavbne pravice v pogodbi ni določila načina rabe in vzdrževanja zemeljske površine nad zgradbo; javnemu podjetju je dopustila, da je v letu 2006 ustanovilo stavbno pravico na nepremičninah v lasti občine ter v letih 2006, 2007 in 2008 sklenilo dodatke k pogodbi brez pooblastila; ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem javnega podjetja glede postopka ustanovitve stavbne pravice (nepravilnosti in nerealizacija prihodkov v postopku ustanovitve stavbne pravice v znesku 16.500 evrov);
 • ni začela postopkov za uveljavljanje ničnosti kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, ki jih je nato v last pridobila na podlagi menjave za 9.901.778 evrov vredne nepremičnine;
 • v letih 2008 in 2009 je direktorici mestne uprave obračunala in izplačala redno delovno uspešnost v skupnem znesku 8.018 evrov nad dovoljenim zneskom, prav tako pa sredstev za redno delovno uspešnost direktorice mestne uprave ni oblikovala in izkazala ločeno;
 • pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov; v letu 2009 je situacijo v znesku 99.998 evrov prejela in potrdila tisti dan, ko je izvajalec začel izvajati gradbena dela (v letu 2009 je izvajalcu plačala 99.831 evrov); v dveh primerih je bila v letih 2008 in 2009 izvajalcu zaradi zamude pri dokončanju del upravičena zaračunati pogodbeno kazen za prekoračitev roka dokončanja del ali ugotoviti razloge za upravičeno zamudo izvajalca in jih dokumentirati, vendar tega ni storila; plačala je znesek 156.205 evrov za opravljena dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo;
 • v letu 2008 je v dveh primerih sklenila pogodbo v skupnem znesku 160.497 evrov po začetku izvajanja del; v letu 2008 je v enem primeru sklenila pogodbo v znesku 640.000 evrov po zaključku izvajanja del (v letu 2008 je izvajalcu plačala 637.227 evrov); v letu 2008 je v enem primeru in v letu 2009 v treh primerih sklenila dodatek k pogodbi v skupnem znesku 617.204 evrov po zaključku izvedenih del;
 • v letu 2009 je v enem primeru oddala javno naročilo po sklopih, čeprav tega v razpisni dokumentaciji ni določila, z izbranim izvajalcem pa je sklenila pogodbo v znesku 54.623 evrov, čeprav ni bil najugodnejši; v letu 2008 v enem primeru gradbenih del v znesku 640.000 evrov ni oddala po ustreznem postopku javnega naročanja (v letu 2008 je izvajalcu plačala 637.227 evrov); v letu 2007 je neupravičeno zaključila javno naročilo po odprtem postopku in izvedla postopek s pogajanji po predhodni objavi (v letu 2008 je izvajalcu plačala 114.349 evrov, v letu 2009 pa 204.999 evrov); v letih 2008 in 2009 je v enem primeru s sklenitvijo treh aneksov k osnovni pogodbi v skupnem znesku 738.553 evrov presegla 30 odstotkov zneska prvotnega naročila;
 • v letih 2008 in 2009 je na podlagi sklenjenih pogodb Zvezi kulturnih društev Maribor dodelila in nakazala sredstva v skupnem znesku 144.958 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv;
 • v komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje športnih programov je župan v letu 2008 imenoval dva člana in v letu 2009 člana, ki so bili s prejemniki sredstev interesno povezani; komisija v letih 2008 in 2009 ni opravila strokovnega pregleda in ocenjevanja vlog in ni pripravila predloga prejemnikov sredstev; v postopku javnega razpisa je pri pregledovanju vlog v letih 2008 in 2009 sodelovala Športna zveza Maribor, ki se je tudi sama prijavila na javni razpis; v letu 2008 komisija vloge Športne zveze Maribor ni pregledala in ocenila, in ni ocenila vlog v delu, ki se nanašajo na nekatere športne programe, sredstva pa je v skupnem znesku 184.080 evrov dodelila in občina nakazala Športni zvezi Maribor;
 • za razvojne in strokovne naloge v športu, ki so bile predmet javnega razpisa v letu 2009, komisija ni opravila strokovnega pregleda in ocenjevanja popolnih vlog ter ni pripravila predloga prejemnikov sredstev, občina pa je sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu v skupnem znesku 59.982 evrov nakazala Športni zvezi Maribor; v letu 2009 je Športni zvezi Maribor za sofinanciranje športnih programov nakazala 66.782 evrov več, kot je bilo določeno s pogodbo;
 • podelila je koncesijo gradenj za gradnjo krožno-kabinske žičnice v vrednosti 12.200.000 evrov v neskladju z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu; od koncesionarja ni zahtevala vračila zneska plačil za investicijsko dokumentacijo; potrdila je ekonomsko ceno vozovnice izbirne gospodarske javne službe, ki ni bila izračunana v skladu z določili koncesijske pogodbe;
 • danih sredstev v upravljanje ni prenesla iz sredstev, danih v upravljanje, med svoja osnovna sredstva; sredstva za investicijsko vzdrževanje je prenesla na pravni osebi zasebnega prava.

Računsko sodišče je od Mestne občine Maribor zaradi nepravilnosti, ki jih je odkrilo pri poslovanju in niso bile odpravljene med revizijo, zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati ustrezne popravljalne ukrepe, in izdalo priporočila za boljše poslovanje občine.

Deli vsebino