Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Divača v letu 2021

Zadnja sprememba:
6. 11. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2021.

Revidirano obdobje:
2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-1/2023/2
Datum: 22. 2. 2023

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Divača

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Divača v letu 2021 ter občini izreklo negativno mnenje.

 

Pomembnejše nepravilnosti so bile ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna, ni zagotovila evidentiranja predobremenitev proračuna oziroma ni vzpostavila evidence prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (prepozno sklenjene prodajne pogodbe, prenizko oziroma previsoko zaračunana uporabnina, ni poskrbela za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna, cenika uporabe šolskih prostorov ni potrdil občinski svet), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, aneks je sklenila po zaključku del, prepozno pridobljeno finančno zavarovanje, prevzela je obveznosti, ki niso bile načrtovane v proračunu občine za leto 2021, plačala je dela, ki v času plačila še niso bila izvedena), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (javnega naročila za prevoze učencev osnovne šole ni oddala skladno s predpisi o javnem naročanju, ni izdala računov za vračilo stroškov prevoza drugih uporabnikov, izplačala je sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, pred izplačilom sredstev ni preverila višine obveznosti, izplačala je sredstva brez veljavne pogodbe), zadolževanja (javnemu zavodu je zagotavljala sredstva za odplačilo obveznosti iz pogodbe o finančnem leasingu, kar po vsebini pomeni zadolžitev občine, nepravilnosti pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravne osebe javnega sektorja na ravni občin) ter drugih področjih poslovanja (podžupan ni bil imenovan).

Računsko sodišče je Občini Divača podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino