Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva v Mestni občini Velenje

Zadnja sprememba:
22. 10. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnost in smotrnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12 2015.

Revidirano obdobje:
obdobje, v katerem so nastali poslovni dogodki, ki imajo za posledico javno-zasebna partnerstva sklenjena do 31. 12. 2015

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-2/2016/2
Datum: 18. 1. 2016

Opombe:

Pravilnost in smotrnost poslovanja Mestne občine Velenje v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Mestne občine Velenje v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do 31. 12. 2015.

 

 

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Mestni občini Velenje izreklo mnenje s pridržkom, ker je med drugim ugotovilo, da občina ni ugotovila javnega interesa za izvajanje storitev geodetske odmere v okviru javno-zasebnega partnerstva, pri dveh koncesijah ni v celoti izvedla predhodnega postopka, postopka konkurenčnega dialoga zaradi neizpolnitve minimalnega pogoja treh kandidatov ni zaključila kot neuspešnega, ni v celoti izvajala nadzora nad izvajanjem projektov javno-zasebnega partnerstva, koncesijsko pogodbo je spremenila tako, da je v bistvenih delih odstopala od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, in spremenila določila koncesijske pogodbe glede rokov izvedbe del, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji, določeni v koncesijski pogodbi.

Mestna občina Velenje je pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva ravnala delno učinkovito.

Ciljev za posamezen projekt javno-zasebnega partnerstva v proračunih občine v nekaterih primerih ni opredelila oziroma jih ni določila na jasen in merljiv način. Geodetsko odmero cest je oddala kot del gospodarske javne službe, ne da bi zanjo ugotovila javni interes. Pri dveh koncesijah ni proučila različnih možnosti izvedbe projekta javno-zasebnega partnerstva, ni analizirala vpliva združevanja različnih dejavnosti z vidika spoštovanja načela konkurence in ni posebej analizirala in utemeljila izbire vrste postopka za izbor izvajalca.

Pri enem projektu postopka izbire izvajalca zaradi premajhnega števila kandidatov ni zaključila kot neuspešnega, pri dveh koncesijah je v javni razpis vključila različne dejavnosti, ne da bi ustrezno preverila, ali bo v postopku zagotovljena konkurenca med potencialnimi ponudniki, in ni natančno opredelila razdelitve tveganj med partnerjema, pri eni koncesiji pa ni ustrezno določila ocenjene vrednosti. Pri dveh koncesijskih pogodbah je določila letno prilagoditev zneska nadomestila, pri čemer razlogov za takšno povišanje ni opredelila.

Občina ima sicer določen nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, vendar pa je ta pomanjkljiv predvsem glede finančnega nadzora nad izvajanjem koncesijskih pogodb, kar se je odražalo tudi v izvajanju tega nadzora. Doseganje ciljev je spremljala predvsem na podlagi poročil koncesionarjev, ki pa so bila pomanjkljiva. V zaključnih računih proračuna je sicer splošno poročala o realizaciji dejavnosti, ni pa poročala o doseganju ciljev in učinkov koncesij ter ni prikazala informacije o skupnih stroških, povezanih z izvajanjem posamezne koncesijske pogodbe. Pomanjkljivo poročanje mestnemu svetu ni omogočalo, da bi se celovito seznanil z izvajanjem posamezne koncesije.

Računsko sodišče je Mestni občini Velenje podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti in nesmotrnosti v prihodnje.

Deli vsebino