Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Izvajanje popravljalnih ukrepov pri organiziranju GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

Zadnja sprememba:
26. 11. 2014

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in učinkovitost poslovanja pri razvoju elektroenergetske infrastrukture.

Revidirano obdobje:
od 24. 7. 2009 do 31. 12. 2012

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 321-3/2012/9
Datum: 18. 3. 2013

Opombe:

Izvedba popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: GJS SODO) v obdobju od 24. 7. 2009 do 31. 12. 2012.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o uspešnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter družbe SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: družba SODO) pri izvedbi popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS SODO ter izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja družbe SODO in družbe Elektro Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., Kranj (v nadaljevanju: družba Elektro Gorenjska) pri razvoju elektroenergetske infrastrukture distribucijskega omrežja v obdobju od 24. 7. 2009 do 31. 12. 2012. 

Računsko sodišče je ocenilo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter družba SODO pri izvedbi popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS SODO niso bili uspešni, saj: 

 • Vlada Republike Slovenije ni na strateški ravni opredelila predvidene ureditve in načina izvajanja GJS SODO, določila ciljev in usmeritev izvajanja GJS SODO, ukrepov za dosego ciljev ter nadzora nad doseganjem ciljev; 
 • Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Vlada Republike Slovenije niso izvedli ustreznih aktivnosti, da bi zagotovili pravočasen prenos Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES v slovenski pravni red kljub prejemu opomina, obrazloženega mnenja ter vložene tožbe Evropske komisije na Sodišče Evropske unije 7. 1. 2013; 
 • je bilo preoblikovanje petih distribucijskih podjetij na omrežne in tržne družbe izvedeno eno leto po roku, ki je bil opredeljen v odzivnem poročilu, pri čemer način ločitve distribucijskih podjetij na omrežne in tržne družbe ni zagotovil dejanske funkcionalne ločitve izvajalca GJS SODO od izvajalcev dejavnosti dobave električne energije; 
 • v strateških dokumentih upravljanja s finančnimi naložbami države niso upoštevani predvideni ukrepi iz odzivnega poročila za pridobitev celotnega lastniškega deleža v distribucijskih podjetjih od manjšinskih lastnikov;
 • družba SODO še vedno ne razpolaga s popolnimi evidencami celotne elektroenergetske infrastrukture, zato ne obvladuje tveganja plačevanja previsoke najemnine za obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo za izvajanje GJS SODO; 
 • investiranje sredstev iz omrežnine za priključno moč do dokončne ureditve lastništva elektroenergetske infrastrukture ni ustrezno urejeno, ker prihaja do časovnega zamika ali celo opustitve izvedbe potrebnih investicij v elektroenergetsko infrastrukturo;
 • družba SODO je naredila popis storitev, ki jih distribucijska podjetja izvajajo zanjo v okviru dejavnosti GJS SODO, ni pa še oblikovala normativov za njihovo izvajanje ter cenika teh storitev, na podlagi katerih bi plačevala storitve glede na dejanski obseg njihove izvedbe; 
 • družba SODO še nima vzpostavljene takšne informacijske podpore, ki bi ji med drugim omogočala tudi neposreden dostop do podatkov o prevzemno-prodajnih mestih ter do podatkov s področja priključevanja uporabnikov in urejanja dostopa do omrežja. Te podatke potrebuje za spremljanje in nadzor zaračunavanja omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja ter tudi omrežnine za priključno moč;
 • družba SODO izvaja nekatera javna pooblastila v okviru postopkov za priključitev na elektroenergetsko infrastrukturo, vendar se ni ustrezno kadrovsko in tehnično usposobila, da bi v celoti prevzela vse naloge s področja izvajanja javnih pooblastil ob priključevanju na elektroenergetsko infrastrukturo, ki je v lasti distribucijskih podjetij. 

Računsko sodišče je ocenilo, da prenos načrtovanja razvoja elektroenergetske infrastrukture na distribucijska podjetja, kot sta ga izvedli družba SODO in družba Elektro Gorenjska, ne omogoča učinkovitega načrtovanja in izvedbe razvoja elektroenergetske infrastrukture distribucijskega omrežja, saj:

 • glede na obstoječo organiziranost izvajanja GJS SODO in razdelitev nalog pri načrtovanju razvoja elektroenergetske infrastrukture ni obvladovano tveganje, ki nastane, kadar interesi glede področja in obsega potrebnega razvoja elektroenergetske infrastrukture družbe SODO in distribucijskih podjetij niso skladni; družba SODO namreč ni odgovorna le za skladen razvoj elektroenergetske infrastrukture na območju posameznega distribucijskega podjetja, temveč tudi za skladen razvoj distribucijskega omrežja na celotnem ozemlju Republike Slovenije;
 • družba SODO nima ustreznih kadrovskih in tehničnih virov, da bi lahko sama izvajala načrtovanje razvoja elektroenergetske infrastrukture, zato ne preverja in ne usklajuje posameznih načrtov investicij, da bi zagotovila usklajen razvoj distribucijskega omrežja na območju Republike Slovenije; 
 • družba Elektro Gorenjska pri pripravi letnih investicijskih načrtov za njeno območje distribucijskega omrežja ni upoštevala tudi možnosti investiranja sredstev iz omrežnine za priključno moč, ki so bila pobrana na njenem območju distribucijskega omrežja;
 • so bili s sprejemom Načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2011 do 2020 roki za dokončanje opredeljenih investicij v elektroenergetsko infrastrukturo na območju, ki ga pokriva družba Elektro Gorenjska, podaljšani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za njihovo izvedbo; podaljševanje rokov izvedbe potrebnih investicij v elektroenergetsko infrastrukturo ne omogoča obvladovanja tveganja pravočasne zagotovitve ustreznega in zadostnega obsega elektroenergetske infrastrukture za pravočasno izvedbo vseh potrebnih priključitev na distribucijsko omrežje;
 • družba SODO v obdobju, na katero se nanaša revizija, v družbi Elektro Gorenjska ni izvedla nadzora v povezavi z izvedbo investicij v elektroenergetsko infrastrukturo, temveč je zgolj izvajala medsebojne primerjave in usklajevanja med tehničnimi in knjigovodskimi podatki o elektroenergetski infrastrukturi, o katerih je družba Elektro Gorenjska poročala letno ter med letom.

Računsko sodišče je od družbe SODO, Ministrstva za infrastrukturo in prostor in Vlade Republike Slovenije zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem morajo izkazati izvedene popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti. 

Računsko sodišče je družbi SODO, Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter družbi Elektro Gorenjska podalo tudi priporočila za ureditev izvajanja GJS SODO.

Deli vsebino