Skoči do osrednje vsebine

Objava

Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku - strokovni sodelavec za revidiranje

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZJU) je bil 11. 7. 2022 na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »strokovni sodelavec za revidiranje«.

V skladu s prvim odstavkom 62. člena ZJU vas obveščamo, da izbira ni bila opravljena.