Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63 /07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas:

1.    SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž) – ENO DELOVNO MESTO


Delovno mesto svetovalec za pravne zadeve je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetnik (tretja stopnja) ali višji svetnik (druga stopnja).

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), univerzitetni diplomirani pravnik ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magister prava,najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • pravniški državni izpit ali znanstveni naslov s področja prava,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni  dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE

 • sodeluje pri zagotavljanju kakovosti v celotnem revizijskem procesu,
 • opravlja pravni del redakcije besedil revizijskih poročil,
 • je pooblaščena uradna oseba za vodenje postopkov o prekrških s področja računskega sodišča, političnih strank ter volilne in referendumske kampanje za nadzor katerih je pristojno računsko sodišče,
 • s pristojnim revizijskim oddelkom sodeluje pri pripravi naznanil suma storitve kaznivega dejanja ali ovadb ter predlogov za začetek postopka o prekršku pred pristojnim prekrškovnim organom,
 • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

Ker bo izbrani kandidat opravljal zgoraj navedene naloge z poudarkom na izvajanju nalog iz tretje in četrte alineje, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki imajo opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter izkušnje z vodenjem in odločanjem v prekrškovnem postopku ali z vodenjem prekrškovnega postopka.

Izkušnje s področja prekrškovnega prava oz. vodenjem in odločanjem v prekrškovnem postopku naj kandidati konkretno opišejo v Europass CV.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen časdo vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke (predvidoma do maja 2025) s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalec za pravne zadeve brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma obveznosti se mu bodo določile glede na uradniški naziv "svetnik" z izhodiščnim plačnim razredom 47. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. Javnemu uslužbencu se lahko omogoči tudi opravljanje dela na domu.

POJASNILA

Kot zahtevane delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Kandidati vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju, vlogi priložijo Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati lahko prijave vložijo v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 21. 5. 2024.

Prijave v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki 040 495 888, kadrovska služba. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.