Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest

  Objavljamo javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest - Strokovni sodelavec za revidiranje (m/ž) – eno delovno mesto in svetovalec za pravne zadeve (m/ž) – eno delovno mesto.

   

  Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:

  Strokovni sodelavec za revidiranje (m/ž) – eno delovno mesto

   

  Delovno mesto strokovni sodelavec za revidiranje je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu strokovni sodelavec za revidiranje (šesta stopnja naziva).

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
  • najmanj devet mesecev delovnih izkušenj,
  • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge:

  • sodeluje pri izvajanju revizij,
  • sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
  • sodeluje pri sestavi revizijskih poročil,
  • izvaja enostavnejše revizije, za katere sta podrobno načrtovanje in poročanje pretežno predhodno opredeljena.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

  Izpolnjevanje  pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).

  Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

  Svetovalec za pravne zadeve (m/ž) – eno delovno mesto

  Delovno mesto svetovalec za pravne zadeve je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetnik (tretja stopnja) ali višji svetnik (druga stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu svetnik.

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), univerzitetni diplomirani pravnik ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magister prava
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
  • pravniški državni izpit,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni  dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Svetovalec za pravne zadeve opravlja naslednje naloge

  • opravlja pravno redakcijo revizijskih poročil,
  • sodeluje pri zagotavljanju kakovosti revizij,
  • pripravlja pravna mnenja,
  • pripravlja ali sodeluje pri pripravi splošnih in posamičnih aktov,
  • sestavlja ovadbe, predloge za uvedbo postopkov zaradi prekrškov,
  • pripravlja in vodi postopke oddaje javnih naročil,
  • sestavlja in pregleduje pogodbe in
  • sodeluje v postopkih s področja delovnih razmerij.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana.
  Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).


  Kot zahtevane delovne izkušnje za obe delovni mesti se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

  *Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

  Kandidati za objavljeni delovni mesti vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju, vlogi priložijo življenjepis in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do vključno 26. 7. 2022.

  Prijave v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki 040 495 888, kadrovska služba.

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.