Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63 /07 - UPB3 s spremembami) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti za:

SVETOVALEC VRHOVNEGA DRŽAVNEGA REVIZORJA (m/ž) – eno delovno mesto

 

Delovno mesto svetovalec vrhovnega državnega revizorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetnik (tretja stopnja) ali višji svetnik (druga stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu svetnik.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Svetovalec vrhovnega državnega revizorja opravlja naslednje naloge:

 • svetuje in pomaga vrhovnemu državnemu revizorju na področju revidiranja ,
 • svetuje in pomaga pri izvajanju revizij,
 • svetuje in pomaga uporabnikom javnih sredstev v zvezi z zaprosili za svetovanje in pobudami.

 

NAMESTNIK VRHOVNEGA DRŽAVNEGA REVIZORJA (m/ž) – eno delovno mesto

 

Delovno mesto namestnik vrhovnega državnega revizorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetnik (druga stopnja) ali svetnik računskega sodišča (prva stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji svetnik.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj osem let delovnih izkušenj,
 • naziv preizkušeni državni revizor ali naziv državni revizor in pet let revizijskih delovnih izkušenj,
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Namestnik vrhovnega državnega revizorja opravlja naslednje naloge:

 • nadomešča vrhovnega državnega revizorja
 • vodi in izvaja revizije po nalogu vrhovnega državnega revizorja
 • pomaga vrhovnemu državnemu revizorju pri vodenju projektov
 • pripravlja predloge strategij in programov dela oddelka
 • dograjuje revizijske metode in orodja
 • pripravlja akte, ki jih izdaja vrhovni državni revizor
 • nadzira izvajanje revizij in zagotavljanje kakovosti
 • pripravlja ocene odzivnih poročil
 • pripravlja navodila za delo revizijskih skupin
 • daje strokovno podporo za delo senata
 • koordinira delo revizijskih skupin v oddelku

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

*Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Kandidati za objavljeno delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju. Kandidat vlogi priloži Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati lahko prijavo vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 21. 12. 2021.

Prijave v elektronski obliki kandidati pošljejo na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki 040 495 888, kadrovska služba.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.