Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto

Objavljamo prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas - STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II) (m/ž) – eno delovno mesto

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas s pet mesečnim poskusnim delom

STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II)  – eno delovno mesto

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja in
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj.

Delovne naloge so:

  • pripravlja in vzdržuje celostno grafično podobo za komunikacijske in predstavitvene namene,
  • sodeluje pri pripravi komunikacijske strategije za različne javnosti,
  • sodeluje pri oblikovanju revizijskih poročil,
  • pripravlja in izdeluje grafična sporočila in
  • kreira, sestavlja in ureja spletne strani.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo s področja oblikovanja.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 5 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

Kandidati lahko prijave vložijo v roku 3 delovnih dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na  spletni strani računskega sodišča, do 9. 11. 2020.

Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi«, življenjepis ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Dodatne informacije lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji službe za kadrovske in splošne zadeve (telefon: 01/478-5814).

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.