Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Zbirna bilanca stanja državnega proračuna na dan 31. 12. 2017

Zadnja sprememba:
21. 2. 2019

Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017

Računsko sodišče je izvedlo revizijo, katere cilj je bil izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev, terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in kratkoročnih terjatev do kupcev. Te postavke sredstev predstavljajo več kot 30 odstotkov bilančne vsote zbirne bilance stanj

Izkazanih vrednosti za osnovna sredstva, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 6.891.872.228 evrov, ni bilo mogoče potrditi zaradi:

  • nepravočasnega aktiviranja investicij,
  • pomanjkljivosti pri popisih, 
  • neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva, 
  • napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti, 
  • neurejenih vpisov v zemljiško knjigo. 


Ministrstva, ki dajejo sredstva v upravljanje, ne zagotavljajo ustreznega nadzora nad evidencami upravljavcev sredstev in s tem tudi ne nad sredstvi, danimi v upravljanje. Pri pridobivanju podatkov o vrednostih terjatev za sredstva, dana v upravljanje, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 2.874.849.816 evrov, se ministrstva v pomembnem delu opirajo na podatke upravljavcev teh sredstev, ki pa niso zanesljivi.

Zaradi neusklajenosti podatkov v informacijskem sistemu organa upravljanja in računovodsko-informacijskem sistemu organa za potrjevanje računsko sodišče ne more potrditi kratkoročnih terjatev za sredstva iz naslova sredstev Evropske unije, ki so v zbirni bilanci stanja izkazana v znesku 169.436.050 evrov.

Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov za pomemben del izkazanih sredstev zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna na dan 31. 12. 2017.

Deli vsebino