Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov v Občini Škocjan

Zadnja sprememba:
24. 11. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017.

Revidirano obdobje:
Od začetka dejanj, ki so povezana z uvrščanjem programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017, do 31. 12. 2017.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-19/2018/4
Datum: 29. 11. 2018

Opombe:

Uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov v Občini Škocjan

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Občine Škocjan v delu, ki se nanaša na uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017. Proučilo je vzpostavitev pogojev za učinkovito uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov, izvedbo postopka uvrščanja programov in projektov v načrt razvojnih programov ter uresničevanje načrta razvojnih programov ter izreklo mnenje, da je občina pri uvrščanju programov in projektov v načrt razvojnih programov ravnala delno učinkovito.

Občina je pri pripravi in izvajanju načrtov razvojnih programov 2017–2020 upoštevala kratkoročno Vizijo razvoja Občine Škocjan in strateške dokumente, ki pa so bili pripravljeni samo za nekatera področja delovanja občine, zato občini niso omogočali celovitega pregleda nad obstoječim stanjem občine. Občina je določila postopek uvrščanja programov in projektov v načrt razvojnih programov, ki opredeljuje aktivnosti in naloge, sodelovanje ter način sodelovanja proračunskih uporabnikov pri uvrščanju programov in projektov v načrt razvojnih programov, področja delovanja, ki so za občino prioritetna, ter za vsako prioritetno področje merila in kriterije, ki pa so bili delno pomanjkljivi. V nobenem dokumentu ni predvidela izdelave analize obstoječih programov oziroma projektov, nosilcev posameznih nalog in aktivnosti, sodelovanja drugih zainteresiranih deležnikov v postopku uvrščanja programov in projektov v načrt razvojnih programov in ni določila postopka spreminjanja načrta razvojnih programov v času izvrševanja proračuna v primeru manjših sprememb obstoječih programov oziroma projektov.

Občina je pri uvrščanju projektov v načrt razvojnih programov 2017–2020 izhajala iz sprejetih strateških dokumentov in Vizije razvoja Občine Škocjan ter upoštevala sprejet postopek ter merila, ki jih je opredelila, ni pa pripravila analize obstoječih projektov. Občina za 7 projektov ni izdelala investicijske dokumentacije, v načrt razvojnih programov 2017–-2020 je uvrstila tudi projekte, za katere sredstva v letu 2017 oziroma v prihodnjih letih niso bila načrtovana, pri 2 projektih pa vrednost projekta oziroma čas trajanja izvedbe projekta v načrtu razvojnih programov 2017–2020 nista bila skladna s podatki iz investicijske dokumentacije.

Občina pred spremembo načrta razvojnih programov 2017–2020 ni pripravila poročil o izvajanju investicijskega projekta. Občinski svet in javnosti so se lahko s potekom posameznih projektov, uvrščenih v načrt razvojnih programov 2017–2020, seznanili iz obrazložitev proračunskih dokumentov za leto 2017, ki pa so bile pomanjkljive, poročil o delu župana in občinske uprave ter prek medijev.

Računsko sodišče je Občini Škocjan podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih neučinkovitosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih neučinkovitosti v prihodnje.

Deli vsebino