Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje NEK

Zadnja sprememba:
16. 1. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško pri doseganju ciljev poslovanja ter učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije pri spremljanju doseganja ciljev Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2006 do 31. 12. 2009.

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1202-4/2009/10
Datum: 30. 3. 2010

Opombe:

Zagotavljanje sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije ter uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: sklad) pri zagotavljanju sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: nuklearna elektrarna) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne v obdobju od leta 2006 do konca leta 2009.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja ministrstva in vlade ter uspešnosti poslovanja sklada pri ravnanju s sredstvi za razgradnjo nuklearne elektrarne in za odlaganje radioaktivnih odpadkov, da bi bilo mogoče pravočasno zagotoviti vsa potrebna sredstva. Računsko sodišče je ocenjevalo učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije tako, da je iskalo odgovor na vprašanje, ali sta vzpostavila take pogoje zagotavljanja sredstev za razgradnjo nuklearne elektrarne in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne, da bi bilo mogoče pravočasno zbrati vsa potrebna sredstva, ter uspešnost poslovanja sklada tako, da je iskalo odgovor na vprašanje, ali je bil sklad uspešen pri doseganju zastavljenih ciljev in zahtevanih pogojev poslovanja.

Ocenili smo, da Ministrstvo za gospodarstvo in Vlada Republike Slovenije pri določitvi pogojev poslovanja sklada in vzpostavitvi nadzora nad poslovanjem sklada nista bila učinkovita. Ob sedanjih pogojih zbiranja in upravljanja s sredstvi, ki se vplačujejo v sklad, ter ob vzpostavljenem načinu izvajanja nadzora nad upravljanjem s sredstvi sklada in nad poslovanjem sklada, zadostna sredstva za razgradnjo nuklearne elektrarne ne bodo zbrana pravočasno.


Izjava vrhovnega državnega revizorja Sama Jereba

V obdobju, za katero je bila izvedena revizija, sklad ni posloval v organizacijski obliki, ki bi omogočala pregledno opredelitev in določitev parametrov ter omejitev naložbene politike in ki bi omogočala vzpostavitev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem sklada. 

Na podlagi predpisanega načina določitve prispevka za razgradnjo zaradi spremembe izhodiščnih predpostavk za njegov izračun ne bo mogoče zbrati zadostnih sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško v predpisanem času. Ministrstvo za gospodarstvo in Vlada Republike Slovenije v Zakonu o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško nista jasno določila, kolikšno donosnost mora pri svojem poslovanju dosegati sklad in v katerem obdobju jo mora doseči, in nista jasno določila, pod kakšnimi pogoji lahko predpisano donosnost dosega. Prav tako nista opredelila lastnosti in parametrov naložb, v katere lahko sklad vlaga svoja sredstva, ter nista podrobneje opredelila načel vlaganja sredstev sklada z opredelitvijo omejitev glede vrste in količine sredstev, ki se smejo nalagati v posamezne vrednostne papirje. Ocenili smo, da sta Ministrstvo za gospodarstvo in Vlada Republike Slovenije v Zakonu o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško sicer jasno opredelila namene porabe sredstev iz sklada, nista pa ustrezno opredelila načina revidiranja smotrnosti in namenskosti porabe sredstev iz sklada. 

Ureditev pristojnosti in nalog ustanovitelja ter posameznih organov sklada ni bila določena na način, ki bi zagotavljal učinkovit nadzor upravljanja s sredstvi sklada in nadzor nad poslovanjem sklada. Obstoječa ureditev ne opredeljuje nalog in pristojnosti resornega ministrstva za izvajanje nadzora nad skladom. Posledično ni vzpostavljen ustrezen nadzor nad pripravo in izvajanjem naložbenih politik sklada, zaradi česar so te omogočale preveč tvegane naložbe. Prav tako ni bil zagotovljen ustrezen nadzor nad namenskostjo poslovanja sklada, saj je ta izplačeval dotacije neprofitnim organizacijam in društvom, česar Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško ne omogoča. 

Ocenili smo, da sklad ciljev svojega poslovanja ni načrtoval celovito, saj jih je načrtoval zgolj v povezavi z doseganjem donosnosti portfelja sklada, ne pa tudi v povezavi z zagotavljanjem namenske in smotrne rabe svojih sredstev, čeprav sta obe področji ključni področji poslovanja sklada. 

Sklad v svojih naložbenih politikah ni ustrezno opredelil načina merjenja donosnosti svojega portfelja, načel, na podlagi katerih je nameraval nalagati sredstva v naložbe, pogojev vlaganja sredstev v naložbe ter ni prikazal vpliva načrtovane strukture naložb na zahtevano donosnost, ki si jo je zastavil za cilj svojega poslovanja.

Sklad je v letih 2006, 2007 in 2009 dosegal zahtevano donosnost. Donosnost portfelja sklada je bila v letu 2008 negativna in za 16,12 odstotne točke nižja od zahtevane donosnosti zaradi preveč tvegane naložbene politike, ki jo je sklad izvajal v letih 2006 in 2007, ko je pričel svoja sredstva vlagati tudi v vzajemne, investicijske in indeksne sklade brez zajamčenega donosa in v delnice gospodarskih družb, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu kapitala. Sklad zaradi negativnega donosa v letu 2008 tudi ni zagotavljal zahtevanega donosa v obdobju od leta 2004 do leta 2009. 

Dejanska struktura naložb sklada v obdobju od leta 2006 do leta 2009 ni bila usklajena z načrtovano strukturo, saj je bil delež naložb sklada v vrednostne papirje Republike Slovenije v letih 2006 in 2007 manjši od načrtovanega. Dovoljeni delež naložb sklada v vzajemne, investicijske in indeksne sklade je v letu 2009 presegal načrtovanega. Prav tako z načrtovano strukturo ni bila usklajena dejanska valutna struktura portfelja sklada.

Sklad ni vzpostavil ustreznega nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev, ki jih je izplačeval Agenciji za radioaktivne odpadke, saj ni zahteval izvedbe revizije smotrnosti in namenskosti poslovanja s sredstvi, prejetimi iz sklada, ter ni ustrezno preverjal izplačevanja sredstev izvajalcem glede na predmet sklenjenih pogodb. Sklad je izplačeval dotacije lokalnim neprofitnim organizacijam, kar ni v skladu z nameni, za katere se lahko v skladu z Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško porablja denar sklada.

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti v roku 90 dni od Ministrstva za gospodarstvo, Vlade Republike Slovenije in sklada zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov, ki se nanašajo na izbiro organizacijske oblike sklada, opredelitev položaja in vloge posameznih institucij pri zagotavljanju sredstev za razgradnjo nuklearne elektrarne in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne, opredelitev donosnosti portfelja sklada, določitev načel in parametrov naložbene politike sklada ter izvajanje revizije smotrnosti in namenskosti porabe sredstev sklada. Ministrstvu za gospodarstvo in skladu je podalo več priporočil za izboljšanje njihovega poslovanja pri pravočasnem zagotavljanju sredstev za razgradnjo nuklearne elektrarne in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearne elektrarne.

Predstavitev revizijskega poročila (23 strani, 254 kb)

Deli vsebino