Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Občine Zagorje ob Savi v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Zadnja sprememba:
7. 10. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Zagorje ob Savi v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-32/2017/4 in št. 324-32/2017/7 z dne 20. 3. 2018
Datum: 27. 11. 2017

Opombe:

Pravilnost poslovanja Občine Zagorje ob Savi v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Zagorje ob Savi v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Pri delovanju občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je občina 3 članom občinskega sveta izplačala preveč sejnin, 1 članu občinskega sveta je izplačala prenizko sejnino za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, 1 članu občinskega sveta in 1 članu delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, pa sejnine ni izplačala. Ugotovljeno je bilo tudi, da je občina plačala račune v skupnem znesku 1.343 EUR za opravljene storitve oziroma nakup blaga, ki glede na namen niso potrebni za delovanje občine, ter da je avtorsko pogodbo sklenila po tem, ko je bila storitev že opravljena.

Glede porabe sredstev za reprezentanco je bilo ugotovljeno, da je občina določila namene, za katere se lahko porabljajo sredstva za reprezentanco, ki pa nimajo podlage v veljavnih predpisih, ter da ni omejila oziroma določila višine sredstev, ki se lahko porabijo za posamezen namen, in ni opredelila načina spremljanja porabe teh sredstev. Ugotovljeno je bilo tudi, da je plačala račune v skupnem znesku 9.035 EUR za opravljene storitve oziroma nakup blaga, ki glede na namen niso potrebni za delovanje občine, da ni zagotovila nadzora nad poslovanjem krajevnih skupnosti v delu, ki se nanaša na porabo sredstev za reprezentanco, ter da je račune, ki se nanašajo na krajevni skupnosti, plačala v roku, ki je daljši oziroma krajši od predpisanega. Poleg tega ni bilo mogoče potrditi, da je bil del sredstev proračuna (v skupnem znesku 9.175 EUR) porabljen za izvajanje funkcij občine v smislu, kot to zahtevata drugi odstavek 2. člena in 7. člen Zakona o javnih financah, saj računsko sodišče ni pridobilo revizijskih dokazov, da je občina kupljeno blago za pogostitve na delovnih sestankih župana in zaposlenih v občinski upravi ter kupljeno blago za namen priložnostnih daril oziroma za namen promocije občine dejansko porabila le za pogostitev oziroma obdaritev poslovnih partnerjev, ne pa tudi članov organov občine in zaposlenih v občinski upravi.

Pri uporabi službenih plačilnih kartic je bilo ugotovljeno, da občina pred plačilom računov ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki izhajajo iz verodostojne knjigovodske listine, saj ni pridobila ustreznih dokazil o nakupih blaga.

Občina Zagorje ob Savi je med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ji je pa podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino