Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Pravilnost poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Zadnja sprememba:
17. 11. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-31/2017/4 in št. 324-31/2017/8 z dne 20. 3. 2018
Datum: 27. 11. 2017

Opombe:

Pravilnost poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Pri delovanju občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je občina z izplačili sejnin 6 članom občinskega sveta presegla zakonsko določeno mejo, 4 članom občinskega sveta in 1 članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, je izplačala prenizko sejnino, 2 članoma občinskega sveta pa je izplačala previsoko sejnino. Ugotovljeno je bilo tudi, da je račun plačala pred zapadlostjo, da v 21 primerih za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve ni izdala naročilnic ter da pred plačilom računov ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki izhajata iz verodostojne knjigovodske listine, saj ni pridobila ustreznih dokazil o nakupih blaga.

Glede porabe sredstev za reprezentanco je bilo ugotovljeno, da občina ni določila namenov, za katere se lahko porabljajo sredstva za reprezentanco, ni omejila oziroma določila višine sredstev, ki se lahko porabijo za posamezen namen, in ni opredelila načina spremljanja porabe teh sredstev. Ugotovljeno je bilo tudi, da občina v 348 primerih za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve ni izdala naročilnic, da je plačala račune v skupnem znesku 6.251 EUR, ki glede na namen niso potrebni za delovanje občine, ter da ni zagotovila nadzora nad poslovanjem krajevnih skupnosti v delu, ki se nanaša na porabo sredstev za reprezentanco. Poleg tega ni bilo mogoče potrditi, da je bil del sredstev proračuna (v skupnem znesku 3.845 EUR) porabljen za izvajanje funkcij občine v smislu, kot to zahtevata drugi odstavek 2. člena in 7. člen Zakona o javnih financah, saj računsko sodišče ni pridobilo revizijskih dokazov, da je občina kupljeno blago za pogostitve na delovnih sestankih župana in zaposlenih v občinski upravi ter kupljeno blago za namen priložnostnih daril oziroma za namen promocije občine dejansko porabila le za pogostitev oziroma obdaritev poslovnih partnerjev, ne pa tudi članov organov občine in zaposlenih v občinski upravi.

Pri uporabi službenih plačilnih kartic je bilo ugotovljeno, da občina pred plačilom računov ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki izhajata iz verodostojne knjigovodske listine, saj ni pridobila ustreznih dokazil o nakupih blaga, ter da ni zagotovila nadzora nad poslovanjem krajevnih skupnosti v delu, ki se nanaša na porabo sredstev, plačanih s službenimi plačilnimi karticami.

Računsko sodišče je od Občine Radovljica zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljene nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino